Abstract


OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÖĞRETMEN FORMU İLE DEĞERLENDİRİLME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, Otizm Spektrum bozukluğu olan ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği (BETÖ) geliştirmektir. Ölçek geliştirme aşamasında hazırlanan ölçek Otizm Spektrum bozukluğu olan 226 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Yapılan AFA sonucunda ölçeğin 22 maddeden oluştuğu ve bu maddelerin tek boyutta toplandığı görülmüştür. AFA sonucunda elde edilen yapıyı DFA sonucunda doğrulandığı görülmüştür. Bu bulgular birlikte değerlendiğinde toplam varyansa katkı değeri %60,288'dir. Madde faktör yüklerinin .730 ile .835 arasında değer aldığı görülmüştür. Bu analizler sonucunda ölçekte bulunan tüm maddelerin ayırt edici olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ANOVA sonucunda Otizm Spektrum bozukluğu olan öğrencilerin spektrumdan etkilenme derecesine ve öğrencinin spor yapıp yapmadığına göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Tek boyutlu elde edilen ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısının .967 olduğu görülmüştür. Geçerlilik ve güvenilirlik analizi sonucunda beden eğitimi tutum ölçeğinin Otizm Spektrum bozukluğu olan öğrenciler için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords

Otizm spektrum bozukluğu, beden eğitimi, tutum ölçeği.

References