Abstract


MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK KAYGI DÜZEYLERİ

Bu araştırma, mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik kaygı düzeylerinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tarama modeli kullanılan bu çalışma, 2018/2019 eğitim öğretim yılında İnönü Üniversitesinde mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada verilerin toplanması amacıyla “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kaygı Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu formlarda kişisel bilgilere yönelik 11, mesleki kaygı düzeylerini ölçmeye yönelik ise 45 olmak üzere toplam 56 soru yer almaktadır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 25 istatistik paket programı kullanılmış olup, varsayımların kontrol edilmesinden sonra, bağımsız örneklemler için T Testi, Kruskal Wallis Analizi, Varyans Analizi (ANOVA) gibi analizler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; mesleki müzik eğitimi alan lisans öğrencilerinin cinsiyet, doğum yeri, kardeş sayısı, anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba meslek türü, ana çalgı, mezun olunan lise türü ve aylık gelir değişkenleri ile mesleki kaygı düzeyleri arasında bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Yaş değişkeni kategorilerine göre mesleki kaygı düzeyleri incelendiğinde 21-23 yaş aralığındaki öğrenciler ile 27 ve üzeri yaş grubundaki öğrencilerin ortalama puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Öğrenim görülen fakülte değişkenine göre mesleki kaygı düzeyleri incelendiğinde ise Konservatuvar ile Güzel Sanatlar Fakültesi arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın, Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin lehine olduğu, yani bu öğrencilerin mesleğe yönelik daha az kaygı duydukları görülmüştür. Konservatuar öğrencilerinin ise diğer fakültelere kıyasla daha fazla kaygılı oldukları görülmektedir.Keywords

Müzik, müzik eğitimi, kaygı, mesleki kaygı.

References