Abstract


ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmen adaylarının dijital yeterliklerini belirlemektir. Çalışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinde Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin özel eğitim öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 192 özel eğitim öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların 111'i kadın, 82'si erkektir. Tekil tarama modeli ile tasarlanan çalışmada veriler Kişisel Bilgi Formu ve Üniversite Öğrencileri İçin Temel Dijital Yetkinlikler Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler Microsoft Forms aracılığıyla toplanmış ve Kolmogorov-Smirnow (K-S) Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Özel eğitim öğretmen adaylarının dijital yeterliklerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların dijital yetkinlikleri ile cinsiyet ve yaş arasında anlamlı bir fark bulunmazken, sınıf düzeyi, mezun olunan lise ve dijital yetkinlikleri geliştirmeye yönelik bir eğitim alma durumu arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 4. sınıf özel eğitim öğretmen adaylarının 1. sınıf özel eğitim öğretmen adaylarına göre daha fazla dijital yetkinliğe sahip oldukları belirlenmiştir. Daha önce dijital yetkinlikleri geliştirmeye yönelik bir eğitim alanların almayanlara göre daha fazla dijital yetkinliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Özel eğitim öğretmen adaylarının çağı yakalayabilmeleri için dijital yetkinliklerin geliştirilmesi ve dijital kaynakların kullanımına yönelik seminerlere katılmaları, uzaktan eğitim, web tarama, web seminerleri vb. eğitim olanaklarını takip etmeleri ve katılmaları önerilmektedir.Keywords

Dijital yeterlikler, Öğretmen adayı, Özel eğitim öğretmeni adayı

References