Abstract


UZAKTAN EĞİTİMLE SOSYAL ADALETİN VE ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNUN SAĞLANMASI: ÖĞREN VE KAZAN MODELİ

Geleneksel anlamda yüz yüze yükseköğretime ulaşma imkânı bulamayan öğrenciler için uzaktan eğitim yükseköğretimde sosyal adaletin sağlamanın araçlarında biridir. Uzaktan eğitim zaman ve mekân esnekliği sağlayarak, ekonomik, coğrafi ve diğer nedenlere bağlı olarak yükseköğretime ulaşamayan öğrenciler için önemli bir imkandır. Bununla birlikte özellikle dezavantajlı konumdaki öğrencilerin uzaktan eğitim imkanları da kısıtlıdır. Dünyanın birçok ülkesinde nüfusun büyük bir bölümünün internete erişimi ve kişisel bir bilgisayarı yoktur. Uzaktan eğitime erişimi olan ve uzaktan eğitim programına başlayan birçok öğrenci de çeşitli nedenlere bağlı olarak öğrenimlerini yarıda bırakmaktadır. Bu makalede, uzaktan eğitim yoluyla yükseköğretime erişimin artırılması ve uzaktan eğitimde devamsızlık problemlerinin nasıl giderilebileceği tartışılmıştır. Alanyazın çalışmaları çerçevesinde bir model öneren bu çalışma betimsel niteliktedir. Makalede öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının sağlanabilmesi amacıyla öğren ve kazan modeli önerilmiştir. Öğren ve kazan modelinde, öğrenci başarılarının nasıl değerlendirileceği, öğretim içeriğinin hazırlanmasına ve öğrencilere yapılacak nakit ödemelere ilişkin finansmanın nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. Uzaktan eğitimde, geleneksel yüksek öğretim sistemlerinde yapılacak harcamaların ortadan kalkmasıyla elde edilecek gelir, modelin en temel finans kaynağıdır. Öğren ve kazan modeli için diğer finans kaynakları hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve özel sektörün işbirliğine dayalı oluşturacağı bir bütçedir.Keywords

Uzaktan eğitim, sosyal adalet, motivasyon, öğren ve kazan modeli.

References