Abstract


GÜREŞÇİLERDE 8 HAFTALIK PLİYOMETRİK ANTRENMANIN FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışma, güreşçilerde 8 haftalık bir pliometrik antrenman programının belirli fiziksel parametreler üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Son bir yıl içinde nörolojik, işitsel-görsel bozukluklar veya üst veya alt ekstremiteye ciddi yaralanmalar yaşamamış olan 19 sporcu çalışmaya katıldı. Sporcular deneysel (n=10) ve kontrol (n=9) gruplarına ayrıldı. Deneysel grup, antrenörleri tarafından yönlendirilen, haftada üç kez olmak üzere sekiz hafta boyunca yaklaşık 60 dakika pliometrik antrenman ve ısınma egzersizleri uyguladı. Çalışmada alınan ölçümler arasında sporcuların boyu, vücut ağırlığı ve vücut kompozisyonu, Wingate aneorobik güç testi ve sırt kuvveti ölçümleri yer aldı. Veriler, SPSS 25 istatistiksel paketi kullanılarak analiz edildi. İç grup ön test ve son test karşılaştırmaları için Wilcoxon Testi kullanıldı ve anlamlılık seviyesi p<0.05 olarak belirlendi. VKK değerlerinde, deneysel grupta ön test ile son test arasında anlamlı bir azalma gözlenirken, kontrol grubunda anlamlı bir artış görüldü (p<0.05). Benzer şekilde, VYY değerlerinde, deneysel grup ön test ile son test arasında anlamlı bir azalma sergilerken, kontrol grubunda anlamlı bir artış gösterdi (p<0.05). PPW ve AP değerleri için her iki grupta da ön test ile son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p<0.05). Sağ ve sol pençe kuvveti değerlerinde, deneysel grupta ön test ile son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlemlenirken, kontrol grubunda böyle bir fark görülmedi (p<0.05). Sırt kuvveti değerlerinde ise her iki grupta da ön test ile son test arasında anlamlı fark bulunmadı. Her iki grupta da ön test ile son test arasında anlamlı fark bulunmaması, özellikle alt ekstremite egzersizlerine odaklandığını göstermektedir. Sonuç olarak, sonuçlar pliometrik antrenmanın özellikle kuvvet gibi fiziksel özellikleri geliştirdiğini göstermektedir.Keywords

Güreş, Pliometrik antrenman, Fiziksel uygunluk

References