Abstract


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAPORA YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı Muş Alparslan Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin spora yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nicel bir araştırma olup Şentürk (2012) tarafından geliştirilen 25 soruluk spora yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçek 5'li likert ölçek olup ölçek puanlamasından alınabilecek puanlar en düşük 25 en fazla 125 puandır. Ayrıca cinsiyet, yaş, spor yapma geçmişi, spor yapma süresi ve öğrencinin eğitim aldığı fakülte gibi sosyo-demografik bilgiler içeren test de uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmış ve hata payı 0.05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin değerlendirilme aşamasında tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak yüzde, sayı, standart ve sapma ortalama uygulanmıştır. Normallik varsayımı için çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerinin -1 ile +1 aralığında olduğu saptanmış ve bu bağlamda iki ölçekten de alınan verilerin normal dağıldığı varsayılmıştır (Büyüköztürk, 2018). İki bağımsız grup karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırılmasında ise one way ANOVA testi kullanılmıştır. Farkın kaynağını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olan LSD testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 181’i erkek 135’sı ise kadın öğrencidir. Bu çalışmanın evrenini Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitim alan öğrenciler oluşturmakta iken örneklem gurubunu çalışmamıza gönüllü olarak katılan ve random yöntemiyle seçilen 316 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; spora yönelik tutuma ilişkin yaş ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Yine sonuçlara göre Katılımcıların spor yapma süresi ile sporla yaşama (F(2-184)= 1,1771; p<0,05) arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için post-hoc analizlerinden ‘LSD’ testi sonucunda, 1 yıldan az spor yapanların, 2-4 yıl arası spora yapanlara oranla ortalama puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların spor yapma geçmişi ile spora ilgi duyma (x̄=44,42, p<0,05), sporla yaşama (x̄=25,99, p<0,05) ve aktif spor yapma (x̄=21,64, p<0,05) alt boyutları arasında ‘evet’ yanıtı verenlerin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.Keywords

Üniversite öğrencisi, tutum, spor.

References