Abstract


PEDAGOJIK FORMASYON SERTIFIKA PROGRAMINDA ÖĞRENCİ OLMAK: BİR HERMENÖTIK FENOMENOLOJİ ÇALIŞMASI

Türkiye’de öğretmen yetiştirme alanında var olan sorunların boyut değiştirerek devam ettiği söylenebilir. Bu sorunlardan biri ise öğretmen adayı olmak bireysel ve sosyal sorunsalların kümelendiği gerçeklikleri ifade etmektedir. Diğer taraftan ise pedagojik formasyon programlarında binlerce öğrenci öğrenim görmeye devam etmektedir. Pedagojik formasyon programında öğrenim gören bireyler bir özne olarak kabul edildiğinde, öğrenim sürecine ilişkin deneyimlerinin ne anlama geldiği önemlidir. Toplumsal bir soruna ilişkin özneleri anlamak, soruna ilişkin farklı boyutlar getirebilir ve çözüme yönelik adım atmada yardımcı olabilir. Bu nedenle Türkiye’de pedagojik formasyon eğitim sürecinde öğretmen adayı olma üzerinden eğitim bilimsel bir tartışma alanının son yıllarda kurulduğu söylenebilir. Bu tartışmalara fenomenolojik yaklaşım ile yürütülen çalışmalar da katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarının günlük deneyimlerinden yola çıkılarak öğretmen adayı olmanın onların gözlerinden ne anlama geldiğinin keşfedilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın yönteminde Heidegger’in fenomenoloji yaklaşımına dayalı olarak Hermenötik Fenomenoloji türü temel alınmıştır. Araştırmacı çalışmada pedagojik formasyon programında öğrenim gören öğretmen adaylarının deneyimlerinin altında yatan özlere; onların yaşamları bağlamında ulaşılmıştır. Bu nedenle araştırmacı katılımcılar zaman geçirmiş ve onlarla kültürleri bağlamında diyalog kurmaya çaba harcamıştır. Deşifre edilen görüşme metinleri 2 aşamada kodlama tekniğiyle çözümlenmiştir. Çözümleme sürecinde; ilk aşamada görüşme metinleri üzerinde önkodlamalar (açık kodlama) yapılmış, ikinci aşamada araştırma sorularının kodlarla eşleştirilmesiyle eksenler oluşturulmuş, üçüncü aşamada eksenlerin oluşturulması ile açıklayıcı temalar belirlenmiş ve son aşamada ise pedagojik formasyonda eğitiminde öğrenim gören birey olmanın anlamını ortaklaştıran “öz”e ulaşılmıştır. Sonuç olarak pedagojik formasyon eğitim sürecinin sosyal ve kültürel bir dönüşüm yaratamadığı tekrar betimlenmiştir. Diğer bir sonuç ise pedagojik formasyon eğitimine katılanların, pedagojik formasyon eğitimini sosyal statü eşitleme ve yükseltme aracı olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durum özellikle açık öğretim mezunu olarak pedagojik eğitime katılanlarda daha belirgindir.Keywords

Pedagojik Formasyon, Hermenötik Fenomenoloji, Öğretmen Eğitimi.

References