Abstract


TRT EBA İLKOKUL MATEMATİK DERSİ VİDEO İÇERİKLERİNİN ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırma, TRT EBA İlkokul kanalında ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıflar matematik dersi “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanı kapsamında yayınlanan ders videolarının öğrenme öğretme süreçleri açısından incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile desenlenmiştir. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar için her sınıf düzeyinde 7 video olmak üzere toplamda 28 matematik ders anlatım videosu araştırmaya dahil edilmiştir. Videolar içerik olarak iki uzman tarafından incelenmiş, tema ve alt temalar çerçevesinde her sınıf düzeyi için öğrenme ve öğretme süreçlerinde yer alan etkinliklere ne ölçüde yer verildiği tespit edilmiştir. Analizlerin güvenirliğini sağlamak için uzmanlar arası uyum düzeyi hesaplanmıştır. Araştırmada, TRT EBA ilkokul kanalında yer alan matematik dersi videolarında derse giriş etkinliklerinin sayısının sınıf düzeyi artıkça azaldığı, dersin gelişme etkinliklerinin yeterince zengin olduğu, ancak dersin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesinin yetersiz olduğu, dersin sonuç bölümünde geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerine yer verildiği ancak tamamlayıcı ölçme ve değerlendirmeye çok az yer verildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu araştırma ile TRT EBA ilkokul kanalının matematik dersi video içeriklerinin öğrenme ve öğretme sürecinde daha etkili ve kapsamlı bir şekilde sunulmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.Keywords

Matematik eğitimi, öğrenme-öğretme, uzaktan eğitim, TRT EBA.

References