Abstract


ÖĞRETMEN İŞ BİRLİĞİ İLE ÖZYETERLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TALIS 2018 TÜRKİYE ÖRNEKLEMİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından geliştirilen Uluslararası Öğrenme ve Öğretmen Araştırması (TALIS) öğretmenler ve okul yöneticileri hakkında kapsamlı bilgiler vermektedir. Bu çalışmanın amacı TALIS araştırmasından elde edilen öğretmen öz yeterliği ve öğretmen iş birliği arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Söz konusu araştırma ilişkisel araştırma modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu TALIS 2018’e katılan öğretmenler oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak öğretmen anketinden elde edilen öğretmen özyeterliği ve öğretmen iş birliği ölçekleri kullanılmıştır. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak amacıyla kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin sınıf yönetiminde özyeterliği diğer özyeterlik alt boyutlarına göre yüksektir. Bununla birlikte paylaşım ve koordinasyon alt boyutu puanının mesleki iş birliği alt boyutu puanına göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca söz konusu değişkenlerin varyansın %11’ini paylaştığı tespit edilmiştir. Kanonik korelasyon analizi sonucu ortaya çıkan değişken setlerinde birinci sete ait en yüksek katkıyı sağlayan değişken paylaşım ve koordinasyon değişkeni, en düşük değişken ise mesleki iş birliği, değişkeni olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ikinci sette yer alan korelasyon katsayılarına göre en yüksek katkıyı sınıf yönetiminde özyeterlik değişkeni, en düşük katkıyı ise öğrenciyi anlamada özyeterlik değişkeninin sunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak öğretmenlerin özyeterliği ile değişkeninin, mesleki iş birliği arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın öğretmenlik mesleki gelişimine fayda sağlayabilecek pratik öneriler sunarak alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Okul müdürlerinin öğretmenlerin özyeterlik inancını artırmak amacıyla okullarda etkinlikler yapması, öğretmenler arasında mesleki iş birliğini teşvik ederek bu konuda destekleyici çalışmalarda bulunması bu araştırma kapsamında önerilebilir. Bundan sonraki çalışmalarda farklı ülkeler, aynı değişkenler kullanılarak birbiriyle karşılaştırılabilir. Ayrıca öğretmenlerin sahip olduğu farklı değişkenler kullanılarak farklı veri analizi yöntemleri ile çalışma tekrarlanabilir.Keywords

TALIS, öğretmen özyeterliği, öğretmen iş birliği.

References