Abstract


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EL YAZISIYLA NOTA YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Müziksel konuların sağlıklı bir şekilde öğretilebilmesi, ancak kurallara uygun şekilde yazılmış notalar ile mümkün olabilir. Bu sebeple müzik öğretmenlerinin el yazısıyla nota yazma becerilerine sahip olmaları, büyük önem taşır. Bu araştırmada müzik öğretmeni adaylarının el yazısıyla nota yazma becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 2022-2023 bahar döneminde okumakta olan 28 dördüncü sınıf müzik öğretmeni adayı, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Öğrencilerin el yazısıyla nota yazma becerilerinin ortaya konabilmesi amacıyla ‘Kırlara doğru’ isimli çocuk şarkısı bilgisayar destekli bir ortamda yazılarak öğretmen adaylarına dağıtılmış ve onlara ezberlemeleri için 1 hafta süre verilmiştir. Bir haftalık sürenin ardından öğrencilerden ezberledikleri ezgiyi özenli bir şekilde kağıda geçirmeleri istenmiştir. Ayrıca nota yazma işlemi, herhangi bir süre sınırı olmadan gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir değerlendirme rubriği dikkate alınarak 3 alan uzmanı tarafından puanlanmıştır.  Puanlayıcılar arasındaki tutarlığa Kendall Uyuşum Katsayısı Testi ile bakılmış ve ‘Kendall’s W’ değeri .80 olarak hesaplanmıştır. Alan uzmanlarından elde edilen puanların ortalamaları alınarak öğretmen adaylarının genel nota yazma başarısı hesaplanmıştır. Yapılan veri analizleri sonucunda öğretmen adaylarının el yazısıyla nota yazma becerilerinin orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumun oluşmasında; öğrencilerin lisans eğitimi boyunca pandemi ve depremler sebebiyle toplam 4 dönem uzaktan eğitim görmelerinin ve müzik öğretmenliği lisans programında el yazısıyla nota yazma becerilerini geliştirmeye yönelik herhangi bir ders olmamasının etkili olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın sonucunda el yazısıyla nota yazma becerilerinin geliştirilmesi için; eğitimcilerin dersler sırasında öğrenci defterlerini daha sık kontrol ederek eleştirel geri dönütler vermeleri, lisans programına bu becerilere yönelik bir ders eklenmesi, bilgisayar destekli nota yazma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi ve etkililiği kanıtlanmış bir eğitim programının (müfredatının) geliştirilmesi önerilmiştir.Keywords

Müzik eğitimi, Nota yazma becerileri, Öğretmen adayı, Müzik öğretmeni.

References