Abstract


ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİLERİ VE ÖĞRENCİLERİN ROBOTİK KODLAMA ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Robotik ve Kodlama eğitimi diğer ülkelerde olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de oldukça önemsenmektedir. Robotik Kodlama eğitiminin öğrencilere problem çözme, yaratıcı düşünme, işbirlikli çalışma gibi birçok beceriyi kazandırdığı ve robotik etkinliklerinin motivasyon arttırıcı etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Kodlama eğitimini robotik denilen yeni teknolojiler yardımıyla öğrencilere sunmak, ders dışı saatlerde öğrencilerin robotik ile programlama yaparak, problem çözme becerisi başta olmak üzere eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve işbirliği, bilgi, medya ve teknoloji becerileri gibi 21. yüzyıl bireylerinden beklenen becerilerin gelişmesine katkı sağlamak bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmanın katılımcılarını Kocaeli iline bağlı Gebze Emlak Konutları Ortaokulu’nun 26 gönüllü öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın deseni karma yöntem araştırmasıdır. Karma yöntem araştırması, araştırma problemini kapsamlı incelemek amacıyla nicel ve nitel yöntemleri birlikte kullanarak gerçekleştirilen bir araştırma yöntemidir. Araştırmada “Robotik Ön Anket”, “Robotik Memnuniyet Testi”, “Çocuklarda Problem Çözme Envanteri” ve “Etkinlik Algısı Ölçeği” kullanılmış, gözlem ve odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizine göre beş haftalık robotik kodlama eğitiminin öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerine anlamlı ve pozitif yönde bir katkı sağladığı görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin etkinliklerden oldukça memnun kaldığı, robotiğe karşı ön düşüncelerinin olumlu olduğu, etkinlikleri severek ve eğlenerek yaptıkları araştırmanın diğer sonuçlarındandır.Keywords

robotik, robotik kodlama, problem çözme, 21. yüzyıl becerileri

References