Abstract


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK DOĞAL YAKLAŞIM UYGULAMALARI

Bu çalışmada, dil öğretiminde doğal yaklaşım uygulamalarının ilkokul 4. sınıf İngilizce dersinde konuşma becerisine yönelik etkisi araştırılmıştır. Çalışma, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Okulda bir sınıf, doğal yaklaşım uygulamlarının yapılabilmesi için dizayn edilmiştir. İngilizce pratik yaptıkları bu sınıf; kırtasiye, eczane, bakkal, manav, seyahat acentesi, mağaza ve kafe alanlarından oluşmuştur. Çalışmada karma araştırma yöntem kullanılmıştır. Üç haftadan oluşan pilot çalışma dokuz ders saati sürerken, dokuz haftadan oluşan uygulama 27 ders saati sürmüştür. Kontrol grubunda 15, deney grubunda 17 öğrenci yer almıştır. Araştırmada nicel veriler deney ve kontrol gruplarına ön ve son test olarak uygulanan ‘‘İlkokul Öğrencilerine Yönelik İngilizce Konuşma Becerisi Dereceli Puanlama Anahtarı’’ kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakmak için normallik testi yapılmıştır. Nicel olarak elde edilen veriler non-parametrik testlerden Mann Whitney-U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Doğal yaklaşımın sınıf ortamında uygulanma şekline ve uygulama sürecine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı olarak nitel veriler; gözlem, görüşme formu, araştırmacı günlüğü, öğrenci günlükleri ve öğrenci ürünleri ile elde edilmiş ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Görüşmeler doğal yaklaşım sınıfında, öğrencilerin istediği öğrenme alanında yapılmıştır. Nicel ve nitel verilerden elde edilen bulgular sonucunda, doğal yaklaşımın ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin İngilizce konuşma becerilerini geliştirdiği ve İngilizce derslerinde doğal yaklaşımın kullanılmasına yönelik öğretmen ve öğrencilerin olumlu görüşlere sahip olduğu bulunmuştur. Bu doğrultuda, araştırma sonucunda İngilizce derslerinde doğal yaklaşım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve diğer dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik de yaklaşımdan yararlanılması yönünde öneriler getirilmiştir.Keywords

İngilizce konuşma becerisi, ilkokulda yabancı dil öğretimi, doğal yaklaşım.

References