AbstractAraştırmalar bireylerin olumsuz yaşantıları iyileştirme çabaları ve zorluk sonrası toparlanma süreçlerini en iyi açıklayan kavramın psikolojik sağlamlık olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla psikolojik sağlamlık yapısını ve bu yapıyı ölçen ölçeklerin psikometrik özelliklerini çalışmak önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, psikolojik sağlamlık ölçeğinin psikometrik özelliklerinin Rasch Partial Credit model kapsamında değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda ölçeklerin değerlendirilmesinde Partial Credit modelin kullanımına örnek olabilecek bir araştırmanın alanyazına kazandırılması da amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 608 birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyal bilimlerde çok kullanılan, altı maddeden ve tek boyuttan oluşan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi, Rasch Partial Credit Modele göre gerçekleştirilmiştir. Rasch modelin tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık varsayımları test edildikten sonra, tüm maddelerin modelle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda ölçekte kullanılan beşli derecelendirmenin etkin bir şekilde çalıştığı, madde karakteristik eğrilerinde ise gözlenen ve beklenen değerlerin örtüştüğü görülmüştür. Yapılan Olabilirlik Oranı sonuçlarına göre, cinsiyete göre altıncı madde non-uniform; beşinci madde ise uniform ihmal edilebilir düzeyde Differential Item Functioning göstermiştir.Keywords

Psikolojik sağlamlık, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Rasch, Kısmi Puan Modeli, Değişen Madde Fonksiyonu

References