Abstract


İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİ: PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİN RASCH MODELİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Pozitif psikoloji kapsamında üzerinde durulan önemli konulardan biri de iyilik hali kavramıdır. Alanyazında pek çok farklı değişkenle ilişkisi ortaya konan iyilik hali, psikoloji ve eğitim bilimleri araştırmalarında da sıklıkla kullanılmaktadır. Bu gerekçelere dayanılarak iyilik halinin yapısının ve bu yapıyı ölçen ölçeklerin psikometrik özelliklerinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, iyilik hali ölçeği kısa formunun psikometrik özelliklerini Rasch model kapsamında belirlemek ve cinsiyet değişkenine göre değişen madde fonksiyonu gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 576 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan, sekiz madde ve tek boyuttan oluşan iyilik hali ölçeğinin kısa formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi Rasch Kısmi Kredi Modeline göre yapılmıştır. Öncelikle Rasch modelinin tek boyutluluk ve yerel bağımsızlık varsayımları test edilmiştir. Daha sonra tüm öğelerin modelle uyumlu olduğu ortaya konuştur. Ayrıca ölçekte kullanılan yedili Likert tipi yanıt kategorilerinin etkili bir şekilde çalıştığı ve madde karakteristik eğrilerinde gözlenen ve beklenen değerlerin örtüştüğü tespit edilmiştir. Son olarak Olabilirlik Oranı sonuçlarına göre dördüncü madde tekdüze olmayan, altıncı ve sekizinci maddeler ise tekdüze ihmal edilebilir değişen madde fonksiyonu göstermiştir.Keywords

İyilik Hali, Rasch, Kısmi Kredi Modeli, Değişen Madde Fonksiyonu

References