Abstract


ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİ VE SINIF İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YETERLİKLERİNİN MARS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Eğitim fakülteleri nitelikli öğretmen yetiştirmeyi hedeflemektedir. Nitelikli bir öğretmen yetiştirmenin de kuşkusuz sayısız olumlu çıktıları eğitim sistemlerine olacaktır. Bu bağlamda hem sınıf yönetimi hem de ölçme ve değerlendirme derslerini almış bir öğretmen adayının staj uygulamasında bir gözlemci olarak staj öğretmenlerinin sınıf yönetimi ve sınıf içi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin incelenmesi bu araştırmanın odaklandığı problem durumudur. Bu araştırma nicel bir araştırmadır ve ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, eğitim fakültelerinde öğrenim gören ve öğretmenlik uygulaması dersi alan dördüncü sınıf öğrencilerinden elde edilen verilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında çevrim içi olarak uygulanan öğretmen adaylarına ait demografik verilerin yer aldığı anket formu, sınıf içi ölçme ve değerlendirme ölçeği ve sınıf yönetimi yeterlik algısı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde MARS analiz yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca analiz sürecinde sınıf içi ölçme ve sınıf yönetimi değişkenleri modele bağımlı değişkenler olarak dâhil edilmiştir. MARS analiz uygulaması için R platformu üzerinde yer alan earth paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda staj öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme ve sınıf yönetimi yeterlik algıları önem düzeylerine göre etkili olan değişkenler; yaş, sınıf yönetimi dersi geçme notu, tekrar mesleği seçme durumu, ölçme ve değerlendirme dersi geçme notu ve okul türü olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin hem sınıf yönetimi hem de sınıf içi ölçme değerlendirme yeterliklerinin algılanmasında öğretmen adaylarının sahip oldukları birtakım başarılarının ve becerilerinin öne çıktığı anlaşılmaktadır. Özellikle daha olgun bir yaş döneminde olan öğretmeni adayları (22 yaş), ders geçme notu yüksek olanlar, mesleğe başlamadan önce mesleki bir rehberlik alanlar ve öğretmenlik mesleğini isteyerek seçenler öğretmenlerin sınıf yönetimi ve sınıf içi ölçme değerlendirme yeterliklerini daha güçlü bir şekilde algılamaktadır.Keywords

Sınıf yönetimi, Sınıf içi ölçme ve değerlendirme, MARS, İkili bağımlı değişken

References