Abstract


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin sportmenlik davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma grubunu 2021/2022 eğitim-öğretim yılında Denizli'nin Pamukkale İlçesindeki ortaöğretim okullarında öğrenim gören 300 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada ilgili verilerin toplanmasında kullanılan form iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde demografik bilgiler, ikinci bölümde ise 22 maddeden oluşan "Beden Eğitimi Dersinde Sportmenlik Davranış Ölçeği" kullanılmıştır. Katılımcıların %51,7’si erkek 42,38’i kadın öğrencilerdir. Okul türü değişkenine göre devlet okulu ve özel okula gidenler eşit (%50,0) orandadır. Okul sporu ile yapan öğrenciler %23,6 oranına sahipken kulüp sporcusu olanların oranı % 32,4 olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda cinsiyet, okul türü ve okul akımında oynama durumuna göre sportmenlik davranış puanlarında anlamlı farklılık yoktur (p>0,05). Kulüp takımlarında spor yapan öğrencilerin sportmenlik davranış puanlarının kulüp sporcusu olmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın ortaya çıkmasında sporcuların kulüp yapısı içinde yer alması etkili olmuş olabilir. Bu etki sporcuların içlerinde bulundukları durumu içselleştirmesi ile açıklanabilir. Sportmenlik davranış puanları cinsiyet, okul türü ve okul takımlarında oynama değişkenlerinde anlamlı bir farklılık göstermemektedir.Keywords

Tutum, uzaktan eğitim, çevrimiçi eğitim, beden eğitimi, performans

References