Abstract


EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK: OKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ BAKIŞ AÇISIYLA NİTEL BİR İNCELEME

Bu araştırmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü öğrenim gören okul müdür yardımcılarının aldıkları lisansüstü eğitime yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırma nitel yöntem ve durum çalışması deseninde yürütülmüştür. Çalışma grubu ölçüt örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Veriler Bursa ilinde görev yapan 16 okul müdür yardımcısından görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmış; veriler kod ve kategorilere ayrılmıştır. Sonuçlara göre okul müdür yardımcıları eğitim yönetimi alanında lisansüstü öğrenim görmenin eğitim yöneticiliği açısından gerekli olduğunu düşünmektedirler. Bu eğitim okul yöneticilerinin yönetim yeteneklerini geliştirmekte, akademik bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamakta ve eğitim sorunlarını tanımaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca yönetim becerileri yanında akademik farkındalık ve profesyonel gelişim, bireysel ve sosyal beceriler kazandırmaktadır. Bu alandaki programların ders içeriklerinin yetersiz olduğu ile ilgili görüşler ağırlıkta olup derslerin uygulama ve örneklerden uzak olduğu, program ve mevzuat açısından eksiklikler bulunduğu ve ders içeriklerinin kuramsal yoğunluğa sahip olduğu belirlenmiştir. Program derslerine eklenmesi gereken ders ile ilgili görüşlerin genellikle teorik derslerde yoğunlaştığı ve özellikle iletişim becerileri ve insan ilişkileri üzerine derslerin programa konulması gerektiği ile ilgili görüşler ağırlıkta olmuştur. Okul müdür yardımcıları bu eğitimin okul yöneticisi olarak görevlendirme kriterleri (EK-1) içerisinde yer alması gerektiğini düşünmektedirler. Sonuçlara göre eğitim yönetimi alanında kariyerlerini devam ettirmeyi düşünen eğitimcilerin bu alanda lisansüstü öğrenim görmelerini teşvik edecek politikalar üretilmeli, müfredatın güncel eğitim tartışmalarıyla oluşturulmalı, derslerin uygulamaya yönelik ağırlıkları artırılmalıdır.Keywords

Eğitim yönetimi, lisansüstü eğitim, okul müdür yardımcısı.

References