Abstract


HAFİF DÜZEY ZİHİNSEL YETERSİZLİK TANILI ÖĞRENCİLERE ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ

Zihin yetersizliği olan öğrencilere sunulan düzenli öğrenme yaşantıları onların öğrenmelerinin kalıcı olmasını sağlamaktadır. İşlevsel akademik becerilerde öğrencilerin bağımsız bir şekilde yaşam sürmesi için kazandırılması gereken becerilerdir. Erken matematik becerileri arasında önemli bir yeri olan örüntü oluşturma becerisi, zihinsel yetersizliği olan öğrenciler zaten matematik konularını öğrenirken birçok güçlükle karşılaştığından, bu güçlükleri en asgariye indirme açısından önemli bir yere sahiptir (Papic, 2007). Bu beceri okul öncesi özel eğitim müfredatında kazandırılması gereken bir beceri olması sebebiyle özel gereksinimli bireyler grubundaki zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için de önemli bir beceridir. Bu çalışmanın amacı hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilere örüntü oluşturma becerisinin öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin etkililiğinin incelenmesidir. Bu akademik becerilerin içeriğinde matematik becerilerinin kapsamına giren örüntü kavramı da günlük hayatta her yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma 6-7 yaşlarında, bir erkek, iki kız olmak üzere üç öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma modeli olarak tek denekli araştırma modellerinden katılımcılar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkeni, örüntü oluşturma becerisinin sabit bekleme süreli öğretim yöntemi ile sunulması, bağımlı değişkeni ise hedef örüntülerindeki doğru tepki yüzdesinin en yüksek doğruluk düzeyinde tamamlanmasıdır. Çalışmada sosyal geçerlik, güvenirlik ve etkililik verileri toplanmıştır. Etkililik ve güvenirlik verilerinin çözümlenmesinde grafiksel analiz tekniklerinden çizgisel grafik kullanılmış, sosyal geçerlik verilerinin analizi ise nitel olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda hafif düzey zihinsel yetersizliği olan okul öncesi çağı çocuklarına örüntü kavramı öğretiminde sabit bekleme süreli öğretim yönteminin etkili olduğu ve 1, 2 ve 4. Haftalarda alınan izleme verilerinde öğrencilerin başarılı olduğu görülmüştür. Genelleme oturumlarında ise renkli kapaklarla farklı ortamlarda öğrencilerin örüntü oluşturma becerisini genelleyebildiği görülmüştür. Ebeveynler ve öğretmenler katılımcıların örüntü kavramı ile ilgili çalışmalarda başarılı olduklarını gözlemlediklerini ifade etmişlerdir.Keywords

Örüntü oluşturma becerisi, zihinsel yetersizlik, sabit bekleme süreli öğretim.

References