Abstract


DEĞERLER EĞİTİMİ BOYUTUYLA ORTAÖĞRETİMDE TÜRKÜLERİN YERİ VE ÖNEMİ

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretimde değerler eğitimi boyutuyla türkülerin yerinin ve öneminin belirlenmesidir. Araştırmada nitel desenlerden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmada ortaöğretimde yani; 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda müzik derslerinde kullanılan 4 kitapta yer alan türkü formunda eserler derinlemesine incelenerek analiz edilmiştir. Eserlerin; karar sesi, makam dizisi, usûl bilgisi, ses aralığı gibi özellikleri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; müzik kitaplarında 9. sınıfta 12, 10. sınıfta 15, 11. sınıfta 14 ve 12. sınıfta 16 olmak üzere toplam 57 adet türkünün yer aldığı görülmüştür. Türkülerin basit, birleşik ve karma usûllerden oluştuğu; Uşşak, Hüseyni, Hicaz, Segâh, Çargâh, Buselik, Kürdi, Muhayyer Kürdi, Acem Kürdi, Hüzzam, Rast ve Sultaniyegâh makam dizilerinde olduğu; konu-tema olarak daha çok aşk, sevda, konularının hâkim olduğu görülmüştür. Ayrıca değerler eğitimi boyutuyla da ele alınan türkülerde daha çok sevgi değerlerinin işlendiği tespit edilmiştir. Kitaplarda yer alan türkülerin çoğunlukla güncelliğini koruyan türkülerden seçilmiş olması dikkat çeken noktalardan biridir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, ortaöğretim müzik ders kitaplarında yer alan türkülerin sayıca yetersiz olduğu söylenebilir. Eser seçimi yapılırken alan uzmanlarının daha ayrıntılı bir çalışma yaparak Türk kültürünü ve değerlerini yansıtan önemli çalışmalara yer vermelerinin değerler eğitimi açısından daha iyi ve etkili olacağı düşünülmektedir.Keywords

Değerler eğitimi, türkü, ortaöğretim.

References