EVALUATING CONSCIOUS CONSUMER BEHAVIORS AMONG FOURTH GRADE STUDENTS: A SUSTAINABILITY PERSPECTIVE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİNÇLİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SERGİLEME DURUMU

EVALUATING CONSCIOUS CONSUMER BEHAVIORS AMONG FOURTH GRADE STUDENTS: A SUSTAINABILITY PERSPECTIVE

 
Author : Ayşegül TURAL  , İremnur SARAÇ, Tuğçe ATAY, Sevgi ÜSTÜNEL  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 25
Page : 1-28
DOI Number: :
Cite : Ayşegül TURAL , İremnur SARAÇ, Tuğçe ATAY, Sevgi ÜSTÜNEL, (2024). EVALUATING CONSCIOUS CONSUMER BEHAVIORS AMONG FOURTH GRADE STUDENTS: A SUSTAINABILITY PERSPECTIVE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 25, p. 1-28. Doi: 10.35826/ijoecc.1818.
    


Summary

Social studies course is one of the basic courses that carefully focuses on effective and active citizenship. In this context, it stands out with the values and elements it emphasizes on the social structure established based on conscious citizenship, blended with a sustainable and qualified education process. In recent years, the concepts of sustainability and sustainable development have also attracted attention in developmental discussions on the concept of citizenship. In a sustainable social structure, it is emphasized that individuals acquire conscious consumerism qualities as active citizens. In teaching of concepts sustainability and conscious consumption’ through practical studies in social studies courses in terms of the relevant field literature can encourage. This study aims to reveal the conscious consumer behaviors of 4th grade students in the context of social studies course within the scope of sustainability. Quantitative research methods were used in the research application process, and the study was based on a pre-test-post-test experimental design without a control group. All data collected during the application process were analyzed and reported, analyzed through the statistical analysis program. In the light of the analysis of the data, it is understood that at the end of the implementation process of the study, 4th grade students' conscious consumer behavior improved positively at the point of sustainability within the scope of the course. Based on the experimental application process for the development of conscious consumer behaviors, it is remarkable that the social studies course is an individual and socially encouraging course that supports the process. Based on the study's results, like this study process it is thought that using alternative teaching studies such as practical works in the social studies course teaching process of conscious consumption behaviors’ can augment and improve the students' interest in the social studiies course. In this respect, it is recommended to increase the activities based on qualitative and mixed methods related to the subject within the scope of the course and to support conscious consumer behaviors in individual and social terms.Keywords

Conscious consumption, education, responsibility, social studies, sustainability.Abstract

Sosyal bilgiler dersi etkin ve aktif vatandaşlık üzerine dikkatle eğilen temel derslerden biridir. Bu kapsamda sürdürülebilir ve nitelikli bir eğitim süreci ile harmanlanmış, bilinçli vatandaşlık temelinde kurulan toplumsal yapı üzerinde, vurguladığı değer ve unsurlar ile ön plana çıkmaktadır. Son yıllarda vatandaşlık kavramı üzerine gelişimsel tartışmalar içinde, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları da dikkat çekmektedir. Sürdürülebilir bir toplumsal yapıda ise, bireylerin etkin vatandaşlar olarak, bilinçli tüketicilik vasıfları kazanması üzerinde durulmaktadır. Sosyal bilgiler dersinde sürdürülebilirlik ve bilinçli tüketim kavramlarının öğretiminde uygulamalı çalışmaların desteklenmesi ve alana ilişkin literatür içerisinde yer alması önemsenmektedir. Bu araştırmada, sürdürülebilirlik kapsamında sosyal bilgiler dersi bağlamında 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketici davranışları sergileme durumları ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın uygulama sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış olup, kontrol grupsuz olarak ön test-son test deneysel desende çalışma temellendirilmiştir. Uygulama sürecinde toplanan tüm veriler istatistikî analiz programı aracılığı ile analiz edilerek çözümlenmiş ve raporlaştırılmıştır. Verilerin analizi ışığında, çalışmanın gerçekleşen uygulama süreci sonunda ders kapsamında sürdürülebilirlik noktasında 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketici davranışları sergileme durumlarının olumlu yönde gelişim gösterdiği anlaşılmaktadır. Bilinçli tüketici davranışlarının geliştirilmesi hususunda deneysel uygulama sürecinden hareketle, sosyal bilgiler dersinin bireysel ve toplumsal açıdan teşvik edici olup, süreci destekleyici derslerden biri olması dikkate değer bulunmaktadır. Çalışmanın sonuçlarından yola çıkılarak, sosyal bilgiler dersinde bilinçli tüketici davranışlarının öğretimi sürecinde, bu çalışma sürecindeki deneysel ortama yapılanmasına benzer olabilecek şekilde, etkinlik ve uygulamalardan yararlanmanın derslere ilgiyi artırarak, süreçte bireyler için geliştirici olabileceği düşünülmektedir. Bu bakımından, ders kapsamında konuyla ilgili nitel ve karma yönteme dayalı etkinliklerin de artırılması, bireysel ve toplumsal manada bilinçli tüketici davranışlarının desteklenmesi açısından önerilmektedir.Keywords

Bilinçli tüketim, eğitim, sorumluluk, sosyal bilgiler, sürdürülebilirlik.