THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TRAINING SKILLS AND EMOTION REGULATION IN WRESTLERS

GÜREŞÇİLERDE ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİ İLE DUYGU DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TRAINING SKILLS AND EMOTION REGULATION IN WRESTLERS

 
Author : Muhammed Zahid Örel  , FEHMİ ÇALIK  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 25
Page : 66-104
DOI Number: :
Cite : Muhammed Zahid Örel , FEHMİ ÇALIK, (2024). THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TRAINING SKILLS AND EMOTION REGULATION IN WRESTLERS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 25, p. 66-104. Doi: 10.35826/ijoecc.1819.
    


Summary

The aim of the study was to reveal the relationship between wrestlers' mental training skills and emotion regulation and to examine these variables according to the variables of gender, nationality, sport age and sport success level. The research was conducted with a descriptive and relational research model. The sample group of the study consisted of a total of 139 wrestlers, 108 male and 31 female. The Sport Mental Training Questionnaire (SMTQ), Athlete Emotion Regulation Scale (AERS) and Personal Information Form were used as data collection tools. Correlation analysis, independent samples t-test and one-way analysis of variance were used to analyze the data. Results; While no significant difference was found in SMTQ General and all sub-dimensions according to gender and status of national/non-national wrestler no significant difference was found in the General and Suppression sub-dimensions of the AERS. While a significant difference was found in SMTQ General, Mental Foundational skills, Mental performance Skills and mental imagery sub-dimensions according to the sport age variable, no significant difference was found in the overall and all sub-dimensions of the AERS. A significant difference was found in the overall and all sub-dimensions of the SMTQ and in the suppression sub-dimension of the AERS according to the variable of sportive achievement. While a significant positive correlations were found between Mental Foundational skills, Self talk and reappraisal and AERS General; and between Mental performance Skills, Interpersonal skills, Mental imagery and SMTQ General and reappraisal, Suppression and AERS General sub-dimensions, it is seen that there is no significant relationship between the sub-dimensions of Suppression with Mental Foundational skills and self talks. As a result, it can be said that athletes' mental training levels and emotion regulation are positively related.Keywords

Mental training, Emotion regulation, Sporting age, Sporting successAbstract

Araştırmanın amacı, güreşçilerin zihinsel antrenman becerileri ile duygu düzenlemeleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve bu değişkenleri, cinsiyet, millilik, spor yaşı ve sportif başarı düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma betimsel ve ilişkisel araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 108 erkek 31 kadın olmak üzere toplamda 139 güreşçi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; ‘Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZAE), Sporcu Duygu Düzenleme Ölçeği (SDDÖ) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde; korelasyon analizi, bağımsız örneklemlerde t-testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Bulgular; Cinsiyet ve Millilik değişkenlerine göre SZAE Genel ve tüm alt boyutlarında anlamlı bir fark saptanamamışken, SDDÖ Genel ve Bastırma alt boyutunda anlamlı bir fark saptanamamıştır. Spor yaşı değişkenine göre SZAE Genel, ZTB, ZPB ve ZC alt boyutlarında anlamlı fark saptanırken, SDDÖ Genel ve tüm alt boyutlarında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Sportif başarı değişkenine göre SZAE Genel ve tüm alt boyutlarında ve SDDÖ Bastırma alt boyutunda anlamlı fark saptanmıştır. ZTB, KK ile BYD ve SDDÖ Genel; ZPB, KB, ZC ve SZAE Genel ile BYD, Bastırma ve SDDÖ Genel alt boyutları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler saptanmışken, ZTB ve KK ile Bastırma alt boyutları arasında anlamlı ilişkilerin olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak, sporcuların zihinsel antrenman düzeyleri ile duygu düzenlemeleri pozitif yönde ilişkili olduğu söylenebilir.Keywords

Zihinsel antrenman, Duygu düzenleme, Spor yaşı, Sportif başarı