EXPLORING THE HORIZONS OF EDUCATION: INSIGHTS FROM UNESCO'S 2030 AGENDA

EĞITIMIN GELECEK YÜZYILINA BAKIŞ: UNESCO 2030 EĞITIM GÜNDEMININ DERINLEMESINE İNCELEMESI

EXPLORING THE HORIZONS OF EDUCATION: INSIGHTS FROM UNESCO'S 2030 AGENDA

 
Author : Haluk Öztemur  , Atakan Karabağ, Mehmet Öcel, Onur Zengin  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 25
Page : 167-179
DOI Number: :
Cite : Haluk Öztemur , Atakan Karabağ, Mehmet Öcel, Onur Zengin, (2024). EXPLORING THE HORIZONS OF EDUCATION: INSIGHTS FROM UNESCO'S 2030 AGENDA. International Journal of Eurasian Education and Culture, 25, p. 167-179. Doi: 10.35826/ijoecc.1823.
    


Summary

This paper provides a detailed exploration of UNESCO's ambitious 2030 education agenda, which is designed to foster an environment of inclusive and equitable education and to cultivate the principles of lifelong learning across the globe. By applying a meticulous documentary analysis approach within the broader spectrum of qualitative research methodologies, this study aims to uncover the depths of UNESCO's vision and the strategic objectives it seeks to achieve. At the heart of UNESCO's educational blueprint is the imperative to nurture an educational ecosystem that is not only inclusive and equitable but also deeply interwoven with the principles of sustainable development, human rights, gender equality, peace, non-violence, global citizenship, and a profound appreciation for cultural diversity. This initiative is supported by the collaborative expertise of over 50 specialists from a diverse array of respected institutions, including but not limited to UNESCO, UNICEF, the World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women, and UNHCR, reflecting a multi-faceted and comprehensive approach to global education reform. The report underscores the transformative power of education as a cornerstone for sustainable development, urging nations to embrace policies that pivot towards knowledge-driven economies, minimize reliance on raw materials, and confront the pressing challenges of climate change and energy security. It emphasizes education's pivotal role in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), advocating for extended compulsory education up to 12 years, the inclusion of preschool within the compulsory education system, and spotlighting the indispensable nature of gender equality in securing educational rights for all individuals. In an era marked by the unforeseen challenges of a global pandemic, the report poignantly highlights the indispensable role of information and communication technologies (ICTs) in ensuring equitable access to education, thereby bridging the digital divide and fostering equal opportunities for learners worldwide. It calls for the development and meticulous implementation of comprehensive national monitoring and evaluation frameworks that are geared towards producing solid evidence for informed policymaking and reinforcing accountability mechanisms within the educational sector. Through this in-depth analysis, the paper aims to illuminate the strategic pathways outlined by UNESCO's 2030 education agenda, showcasing the organization's commitment to reshaping the educational landscape to meet the demands of the 21st century and beyond. It serves as a clarion call to global stakeholders to unite in the pursuit of a more inclusive, equitable, and sustainable future for education.Keywords

UNESCO, educational reform, sustainable development, lifelong learning, inclusive education, equity in educationAbstract

Bu makale, kapsayıcı ve adil eğitimi teşvik etmek ve dünya genelinde yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsetmeyi hedefleyen UNESCO'nun iddialı 2030 eğitim gündemini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Nitel araştırma metodolojileri çerçevesinde dikkatli bir doküman analizi yaklaşımı uygulayarak, bu çalışma UNESCO'nun vizyonunun ve stratejik amaçlarının derinliklerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. UNESCO'nun eğitim mavi planının merkezinde, sadece kapsayıcı ve adil olmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, insan hakları, cinsiyet eşitliği, barış, şiddetsizlik, küresel vatandaşlık ve kültürel çeşitliliğe derin bir takdirle iç içe geçmiş bir eğitim ekosistemi geliştirmek yatmaktadır. Bu girişim, UNESCO, UNICEF, Dünya Bankası, UNFPA, UNDP, BM Kadınları ve UNHCR dahil olmak üzere çeşitli saygın kurumlardan 50'den fazla uzmanın katkıda bulunduğu çeşitli ve kapsamlı bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Rapor, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için bir dönüm noktası olarak dönüştürücü gücünü vurgulamakta, ulusları bilgiye dayalı ekonomilere geçiş yapmaya, ham maddeye olan bağımlılıklarını azaltmaya ve iklim değişikliği ile enerji güvenliği gibi acil sorunlarla yüzleşmeye çağırmaktadır. Eğitimin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'ler) ulaşmada oynadığı kritik rolü vurgulayarak, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını, okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim sistemine dahil edilmesini ve tüm bireyler için eğitim haklarının güvence altına alınmasında cinsiyet eşitliğinin vazgeçilmez doğasını öne çıkarmaktadır. Küresel bir pandeminin beklenmedik zorluklarıyla işaretlenmiş bir dönemde, rapor, eşit eğitim erişimini sağlamada bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) vazgeçilmez rolünü özellikle vurgulamakta, böylece dijital uçurumu köprüleyerek dünya genelinde öğrenciler için eşit fırsatlar yaratmaktadır. Bilgilendirilmiş politika yapımı ve eğitim sektörü içinde hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendiren sağlam kanıtlar üretmeyi amaçlayan kapsamlı ulusal izleme ve değerlendirme çerçevelerinin geliştirilmesi ve titiz bir şekilde uygulanması çağrısında bulunmaktadır. Bu derinlemesine analiz aracılığıyla, makale, UNESCO'nun 2030 eğitim gündeminin belirlediği stratejik yolları aydınlatmayı, kuruluşun 21. yüzyılın taleplerini karşılamak üzere eğitim manzarasını yeniden şekillendirme taahhüdünü sergilemeyi hedeflemektedir. Bu, küresel paydaşları, eğitim için daha kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir gelecek arayışında birleşmeye çağıran bir davettir.Keywords

UNESCO, eğitim reformu, sürdürülebilir kalkınma, yaşam boyu öğrenme, kapsayıcı eğitim, eğitimde eşitlik