ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE AGE OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS: NORMATIVE CHALLENGES AND REGULATORY PERSPECTIVES

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI ÇAĞINDA YAPAY ZEKA: NORMATIF ZORLUKLAR VE DÜZENLEYİCİ PERSPEKTİFLER

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE AGE OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS: NORMATIVE CHALLENGES AND REGULATORY PERSPECTIVES

 
Author : C. Hakan Kan    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 25
Page : 145-166
DOI Number: :
Cite : C. Hakan Kan , (2024). ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN THE AGE OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS: NORMATIVE CHALLENGES AND REGULATORY PERSPECTIVES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 25, p. 145-166. Doi: 10.35826/ijoecc.1825.
    


Summary

This research comprehensively addresses the impacts of artificial intelligence (AI) technologies on democracy and human rights, deeply analyzing the challenges and opportunities these technologies present. The study initially examines how AI technologies affect the foundational rights of democracy and human rights - freedom of expression, the right to vote and be elected, privacy, and the protection of personal data. In this context, it highlights the potential threats and opportunities AI poses to democratic processes and the exercise of fundamental rights by individuals. The research discusses in detail the multifaceted nature of AI's impact on human rights and how these technologies can affect democracy in both positive and negative ways. This study provides a critical assessment of how normative regulations and policies aimed at AI technologies should be shaped to protect human rights and support democratic values. It particularly focuses on the legislation, ethical guidelines, and international collaborations necessary to regulate the use of AI within the framework of international law. The research develops effective strategies and policy recommendations for managing AI technologies in accordance with democracy and human rights principles. These policy recommendations aim to maximize the positive impacts of technological innovations on society and minimize potential harms. In conclusion, the study proposes a comprehensive framework for the ethical and legal management of AI technologies, offering suggestions on how this framework could be applied at both national and international levels.Keywords

Artificial intelligence, democracy, human rights, normative regulations, regulatory frameworksAbstract

Bu araştırma, yapay zeka (YZ) teknolojilerinin demokrasi ve insan hakları üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele almakta, bu teknolojilerin sunduğu zorlukları ve fırsatları derinlemesine analiz etmektedir. Çalışma, öncelikle demokrasinin ve insan haklarının temelini oluşturan hakların - ifade özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması - yapay zeka teknolojileri tarafından nasıl etkilendiğini inceler. Bu bağlamda, YZ'nin demokratik süreçlere ve bireylerin temel haklarının kullanımına yönelik potansiyel tehditleri ve fırsatları ortaya koyar. Araştırma, yapay zekanın insan haklarına olan etkilerinin çok yönlü doğasını, bu teknolojilerin demokrasiyi nasıl hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceğini detaylı bir şekilde tartışmaktadır. Bu çalışma, yapay zeka teknolojilerine yönelik normatif düzenlemelerin ve politikaların, insan hakları koruması ve demokratik değerlerin desteklenmesi açısından nasıl şekillendirilmesi gerektiğine dair kritik bir değerlendirme sunar. Özellikle, uluslararası hukuk çerçevesinde YZ kullanımını düzenlemek için gerekli olan mevzuat, etik kurallar ve uluslararası işbirlikleri üzerinde durulur. Araştırma, demokrasi ve insan hakları ilkelerine uygun olarak yapay zeka teknolojilerinin yönetilmesi için etkili stratejiler ve politika önerileri geliştirir. Bu politika önerileri, teknolojik yeniliklerin toplum üzerindeki olumlu etkilerini maksimize etmeyi ve potansiyel zararları minimize etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın sonucunda, YZ teknolojilerinin etik ve hukuki yönetimi konusunda kapsamlı bir çerçeve önerisi sunulmakta, bu çerçevenin ulusal ve uluslararası düzeyde nasıl uygulanabileceği üzerine önerilerde bulunulmaktadır.Keywords

Yapay zekâ, demokrasi, insan hakları, normatif düzenlemeler, düzenleyici çerçeveler