21ST CENTURY SKILLS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL LEVEL, PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF GAINING 21ST CENTURY SKILLS AND SOLUTION SUGGESTIONS

21.YÜZYIL BECERİLERİNİN İLKOKUL VE ORTAOKUL DÜZEYİNDE KAZANDIRILMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

21ST CENTURY SKILLS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL LEVEL, PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF GAINING 21ST CENTURY SKILLS AND SOLUTION SUGGESTIONS

 
Author : Adem YILMAZ  , Şeyma AKGÖLLÜ, Serap KÖKSEL KAPLAN, Eyup ÖZTÜRK, İbrahim Halil KARAKUŞ  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 25
Page : 42-65
DOI Number: :
Cite : Adem YILMAZ , Şeyma AKGÖLLÜ, Serap KÖKSEL KAPLAN, Eyup ÖZTÜRK, İbrahim Halil KARAKUŞ, (2024). 21ST CENTURY SKILLS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL LEVEL, PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF GAINING 21ST CENTURY SKILLS AND SOLUTION SUGGESTIONS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 25, p. 42-65. Doi: 10.35826/ijoecc.1826.
    


Summary

21st century skills, together with factors such as the acceleration of technological developments and globalization, have changed traditional learning and teaching methods. At the primary and secondary school level, various challenges are encountered in the process of teaching these skills to students. This research aims to address these challenges and solutions. Document analysis method, one of the qualitative research approaches, was used in the research process. It is seen that the problems encountered within the scope of the research are the inadequacy of traditional teaching methods at primary and secondary school level, traditional lecturing, students' inability to acquire 21st century skills effectively, the problem of access to technology, teacher competence and class size. On the other hand, as solution suggestions, it was determined that the use of active learning methods, preference of methods such as project-based learning, problem solving and collaborative work more frequently, encouraging active participation of students, technology integration and development of infrastructure and continuous training of teachers were emphasized. At the same time, the problems encountered in the process of gaining 21st century skills at primary and secondary school level are based on various factors. However, it is possible to overcome these problems by adopting active learning methods, technology integration, teacher training and reducing class size. These measures can help students grow up as well-equipped individuals in accordance with the requirements of the age.Keywords

21st Century Skills, Primary School, Secondary School, Problems Encountered, Solution Suggestions.Abstract

21.yüzyıl becerileri, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve küreselleşme gibi faktörlerle birlikte, geleneksel öğrenme ve öğretme yöntemlerini değiştirmiştir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde, öğrencilere bu becerilerin kazandırılması sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu araştırma, bu zorlukları ve çözüm önerilerini ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında karşılaşılan sorunlar olarak ilkokul ve ortaokul düzeyinde geleneksel öğretim yöntemlerinin yetersizliği, geleneksel ders anlatımı, öğrencilerin etkili bir şekilde 21.yüzyıl becerilerini kazanamamaları, teknolojiye erişim sorunu, öğretmen yeterliliği ve sınıf büyüklüğü gibi konuların ön plana çıktığı görülmektedir. Buna karşın çözüm önerileri olarak, aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılması, proje tabanlı öğrenme, problem çözme ve işbirlikçi çalışma gibi yöntemlerin daha sık tercih edilmesi, öğrencilerin aktif katılımının teşvik edilmesi, teknoloji entegrasyonu ve altyapının geliştirilmesi ve öğretmenlerin sürekli eğitim alması konularına vurgu yapıldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda ilkokul ve ortaokul düzeyinde, 21.yüzyıl becerilerinin kazandırılması sürecinde karşılaşılan sorunlar çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Ancak, aktif öğrenme yöntemlerinin benimsenmesi, teknoloji entegrasyonu, öğretmenlerin eğitimi ve sınıf büyüklüğünün azaltılması gibi çözüm önerileri ile bu sorunların üstesinden gelmek mümkündür. Bu önlemler, öğrencilerin çağın gereksinimlerine uygun olarak donanımlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabilir.Keywords

21.Yüzyıl Becerileri, İlkokul, Ortaokul, Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri