THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY ON ATTITUDES TOWARDS INTELLIGENCE GAMES

FİZİKSEL AKTİVİTE İÇEREN EĞİTSEL OYUNLARIN ZEKÂ OYUNLARINA YÖNELİK TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY ON ATTITUDES TOWARDS INTELLIGENCE GAMES

 
Author : Ahmethan YILDIRAK  , Tuğba Mutlu BOZKURT  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 261-274
DOI Number: :
Cite : Ahmethan YILDIRAK , Tuğba Mutlu BOZKURT, (2024). THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAMES INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY ON ATTITUDES TOWARDS INTELLIGENCE GAMES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 26, p. 261-274. Doi: 10.35826/ijoecc.1827.
    


Summary

This study aimed to examine the effects of educational games involving physical activity on attitudes towards intelligence games. The research group consists of a total of 248 volunteer students, 106 of whom are female (42,7%) and 142 of whom are male (57,3%), studying at Sports High School and Hikmet Kiler Science High School in Bitlis. Relational screening model was used in the research. "Personal Information Form", "Attitude Scale Towards Games Involving Physical Activity" and "Attitude Scale Towards Mind Games" were used as data collection tools in the research. Attitude Scale Towards Games Involving Physical Activity, used as a data collection tool; It consists of two sub-dimensions: the affective dimension of the game and the behavioral dimension of the game. Attitude Scale Towards Mind Games; It consists of 3 sub-dimensions: negative attitude, positive attitude and behavioral element. Descriptive statistics were made to determine the demographic characteristics of the students who constitute the research group; In data analysis, Pearson Correlation analysis was preferred to determine the relationship between variables, and Regression analysis was preferred to determine the direction and level of the relationship. Chronbach alpha value (internal consistency coefficient) of the attitude scale towards educational games involving physical activity; While it was 0.85, in this study it was calculated as 0.81 and was found to be at a very good level. Chronbach's alpha value of the attitude scale towards intelligence games; While it was 0.89, in this study it was calculated as 0.92 and was found to be at a very good level. In conclusion, The positive attitude and behavioral element sub-dimensions of the students' attitude scale towards intelligence games and the attitude variable towards educational games involving physical activity were found to be negative and at a very good level; It was determined that there was a positive and low-level prediction between the negative attitude sub-dimension and the attitude variable towards educational games involving physical activity.Keywords

Games, Games Involving Physical Activity, Mind Games, Attitude.Abstract

Bu çalışma, Fiziksel Aktivite İçeren Eğitsel Oyunların Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Üzerine Etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu Bitlis ilinde bulunan Spor Lisesi ve Hikmet Kiler Fen lisesinde öğrenim gören 106’sı kadın (% 42,7) , 142’si erkek (%57,3) olmak üzere toplam 248 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Kişisel Bilgi Formu”, “Fiziksel Aktivite İçeren Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan Fiziksel Aktivite İçeren Oyunlara Yönelik Tutum Ölçeği; oyunun duyuşsal boyutu ve oyunun davranışsal boyutu olmak üzere 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Zekâ Oyunlarına Yönelik Tutum Ölçeği; olumsuz tutum, olumlu tutum ve davranışsal öge olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin demografik özelliklerinin belirlenmesi için betimsel istatistikler yapılmış; veri analizinde değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Corelasyon analizi ve ilişkinin yönü ile düzeyini belirlemek için ise Regresyon analizi tercih edilmiştir. Fiziksel aktivite içeren eğitsel oyunlara yönelik tutum ölçeğinin Chronbach alfa değeri (iç tutarlılık katsayısı); 0,85 iken bu çalışmada 0,81 olarak hesaplanarak oldukça iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Zekâ oyunlarına yönelik tutum ölçeğinin Chronbach alfa değeri; 0,89 iken bu çalışmada 0,92 olarak hesaplanarak oldukça iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, öğrencilerin zekâ oyunlarına yönelik tutum ölçeği olumlu tutum ve davranışsal öge alt boyutları ile fiziksel aktivite içeren eğitsel oyunlara yönelik tutum değişkeni arasında negatif yönde ve oldukça iyi düzeyde; olumsuz tutum alt boyutu ile fiziksel aktivite içeren eğitsel oyunlara yönelik tutum değişkeni arasında pozitif yönlü ve düşük düzeyli bir şekilde yordadığı belirlenmiştir.Keywords

Oyun, Fiziksel Aktivite İçeren Oyunlar, Zekâ Oyunları, Tutum.