SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES AND NOTE-TAKING SKILLS (CHALLENGES AND SOLUTIONS)

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ VE NOT TUTMA BECERİSİ (YAŞANILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI)

SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES AND NOTE-TAKING SKILLS (CHALLENGES AND SOLUTIONS)

 
Author : Işıl Oran  , E.Rüya Özmen  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 300-335
DOI Number: :
Cite : Işıl Oran , E.Rüya Özmen, (2024). SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES AND NOTE-TAKING SKILLS (CHALLENGES AND SOLUTIONS). International Journal of Eurasian Education and Culture, 26, p. 300-335. Doi: 10.35826/ijoecc.2832.
    


Summary

Students need to acquire and quickly develop their study skills in order to increase the effectiveness and efficiency of their learning, to increase their performance levels and reach academic competence and proficiency, to follow the lessons in the classroom and keep up with the pace of the lesson, and to become individuals who can think and learn independently. Study skills are basic skills that cover a series of coordinated cognitive processes necessary for students to learn and work effectively. It includes competencies related to acquiring, recording, organizing, synthesizing, remembering and using information. These competencies both aim to learn how to apply these skills and help individuals acquire new knowledge, store and use the acquired knowledge in memory in different learning situations. In addition, the competencies in question can make a difference between students' academic success or failure and can provide positive results in many academic environments. Since special importance is given to the acquisition, teaching, application and development of each study skill, and since they are lifelong skills required for individuals of all ages, they need to be integrated into education life, starting from the school years, which constitute the most important part of the learning process. Thus, students' acquisition and development of study skills will not only be successful in school, but will also positively affect their self-improvement and personal learning in their future lives. Students' active participation in classes depends on the use of study skills such as taking notes, writing reports, planning, summarizing and listening. This article provides an overview of the challenges secondary students with learning disabilities face in class, from study skills to note-taking. The article explains why taking notes is important among study skills, the difficulties students with learning disabilities face in taking notes and their reasons, and what the note-taking strategies are.Keywords

learning disability, note taking skills, note taking strategiesAbstract

Öğrencilerin, öğrenmelerinin etkililiğinin ve verimliliğinin artması, performans düzeylerinin artarak akademik yetkinlik ve yeterliliğe ulaşmaları, sınıfta dersleri takip etmeleri ve ders hızına ayak uydurabilmeleri, bağımsız bir şekilde düşünebilen ve öğrenebilen bireyler olabilmeleri için çalışma becerilerini kazanmaları ve hızlı bir şekilde geliştirmeleri gerekmektedir. Çalışma becerileri, öğrencilerin öğrenmelerinin gerçekleşmesi ve etkili çalışmalarının sağlanması için gerekli olan bir dizi koordineli bilişsel süreci kapsayan temel becerilerdir. Bilgiyi edinme, kaydetme, organize etme, sentezleme, hatırlama ve kullanma ile ilgili yeterlikleri içerir. Bu yeterlilikler hem bu becerilerin uygulanmasının nasıl öğrenileceğini öğrenmeyi hedefler hem de farklı öğrenme durumlarında bireylerin yeni bilgileri edinmesine, edindiği bilgileri bellekte saklamasına ve kullanmasına yardımcı olur. Ayrıca söz konusu olan yeterlilikler öğrencilerde akademik yönden başarılı ya da başarısız olma durumları arasında fark oluşmasına sebep olabilir ve akademik ortamların birçoğunda olumlu sonuçlar elde etmeyi sağlayabilir. Çalışma becerilerinin her birinin kazanılması, öğretimi, uygulanması ve geliştirilmesine ayrı önem verilmesi ve her yaştaki birey için yaşam boyu gerekli olan beceriler olması nedeniyle, öğrenme sürecinin en önemli bölümünü oluşturan okul yıllarından başlayarak öğrenim hayatına entegre edilmesi gerekmektedir. Böylece öğrencilerin çalışma becerilerini kazanması ve geliştirmesi okulda başarılı olmalarının yanı sıra ileriki yaşamlarında da kendilerini geliştirmeleri ve kişisel öğrenmelerinin sağlanmasını olumlu yönde etkileyebilecektir. Öğrencilerin derslere aktif katılımı, not tutma, rapor yazma, planlama yapma, özet çıkarma, dinleme gibi çalışma becerilerinin kullanımına bağlıdır. Bu makale, öğrenme güçlüğü olan ortaöğretim öğrencilerinin sınıflarında çalışma becerilerinden not tutmada karşılaştıkları zorluklara genel bir bakış sunmaktadır. Makale, çalışma becerilerinden not tutmanın neden önemli olduğunu, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin not tutmada karşılaştıkları güçlükler ve nedenlerini, not tutma stratejilerinin neler olduğunu açıklamaktadır.Keywords

öğrenme güçlüğü, not tutma becerileri, not tutma stratejileri