DRAMATIC EMPOWERMENT: UTILIZING CREATIVE DRAMA TO COUNTER EARLY AND COERCED MARRIAGES

ERKEN YAŞTA ZORLA EVLENDİRMEYİ ÖNLEMEDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMI

DRAMATIC EMPOWERMENT: UTILIZING CREATIVE DRAMA TO COUNTER EARLY AND COERCED MARRIAGES

 
Author : RojdaŞükran Karaş    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 26
Page : 245-260
DOI Number: :
Cite : RojdaŞükran Karaş , (2024). DRAMATIC EMPOWERMENT: UTILIZING CREATIVE DRAMA TO COUNTER EARLY AND COERCED MARRIAGES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 26, p. 245-260. Doi: 10.35826/ijoecc.2833.
    


Summary

This study investigates the efficacy of creative drama as an intervention to enhance the recognition and enforcement of child rights among women subjected to early and coerced marriages. This research was conducted with twenty women from Bağcılar district, Istanbul, all under the age of 45, who had experienced forced marriages at a young age. The intervention consisted of a series of ten creative drama workshops, each lasting three hours, hosted at the Med Culture Center. The methodology involved initial data collection through in-depth interviews to capture participants' views on 'early marriage' and 'childhood.' Subsequently, these women engaged in drama-based activities focused on educating them about their rights as children. The outcomes of the workshops, analyzed through qualitative methods, suggest that the creative drama significantly increased awareness about child rights violations and contributed positively to the emotional, cognitive, and behavioral development of the participants. The workshops proved instrumental in deepening their understanding of essential child rights, including education, protection, health, justice, freedom of expression, leisure, and safe living conditions, promoting a comprehensive acknowledgment of their rights until the age of 18.Keywords

Creative drama, child rights, early marriage, forced marriage, empowerment, qualitative researchAbstract

Bu çalışma, yaratıcı drama yönteminin erken ve zorla evliliklere maruz kalmış kadınlar arasında çocuk haklarının tanınması ve uygulanmasını artırmadaki etkinliğini araştırmaktadır. Araştırma, İstanbul'un Bağcılar ilçesinden zorla küçük yaşta evlendirilmiş, 45 yaşın altındaki yirmi kadınla gerçekleştirilmiştir. Müdahale, her biri üç saat süren on yaratıcı drama atölyesinden oluşmuştur ve Med Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Metodoloji, katılımcıların 'erken evlilik' ve 'çocukluk' konusundaki görüşlerini yakalamak için derinlemesine görüşmelerle başlayan veri toplama sürecini içermektedir. Daha sonra, bu kadınlar çocuk hakları konusunda eğitim almaya yönelik drama tabanlı faaliyetlere katılmışlardır. Atölyelerin sonuçları, nitel yöntemlerle analiz edilmiş ve yaratıcı dramaların çocuk hakları ihlalleri konusunda farkındalığı önemli ölçüde artırdığı ve katılımcıların duygusal, bilişsel ve davranışsal gelişimine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Atölyeler, katılımcıların eğitim, koruma, sağlık, adalet, ifade özgürlüğü, eğlence ve güvenli yaşam koşulları gibi temel çocuk haklarını daha derinlemesine anlamalarında önemli rol oynamış ve 18 yaşına kadar haklarının kapsamlı bir şekilde kabul edilmesini teşvik etmiştir.Keywords

Yaratcı drama, Çocuk hakları,Erken evlilik, Zorla evlilik, güçlendirmek, nitel araştırma