DETERMINING THE TEACHING AND LEARNING CONCEPTION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS
(SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETME ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ BELİRLENMESİ )

Author : Canan Tunç Şahin    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 11
Page : 2029-2068
474    437


Summary

The main aim of this study is to determine the teaching-learning conception of social studies teachers. This study has been designed as a case study from qualitative research methods. The interview technique was used as a data collection tool. The data collected using the semi-structured interview form were analyzed with the content analysis method. The teaching-learning conceptions of the social studies teachers who participated in the study were examined in the dimensions of teaching, learning, evaluation, and professional development. In learning and professional development dimensions teaching-learning conceptions of participant social studies teachers are constructivist conception yet in the assessment dimension they adopt traditional conception in aspects of deciding what to teach, understanding that learning is happening, understanding whether the students learned the subject or not. It is seen that social studies teachers adopt the constructivist conception, however, they do not apply this conception sufficiently in the teaching process.Keywords

Social studies teacher, teaching-learning conception, constructivist conception, traditional conceptionAbstract

Bu çalışmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışlarının belirlenmesidir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden bir durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışları öğretim, öğrenme, değerlendirme ve mesleki gelişim boyutlarında incelenmiştir. Araştırmaya katılan sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışları öğrenme, mesleki gelişim boyutlarında yapısalcı öğrenme yaklaşımına sahipken değerlendirme boyutunda öğretileceklere karar verme, öğrenmenin gerçekleştiğini anlama, öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığını anlama boyutlarında geleneksel anlayışa sahiptir. Sosyal bilgiler öğretmenlerin yapılandırmacı anlayışı benimsediği ancak öğretim sürecinde yapılandırmacı anlayışı yeterince uygulamadıkları görülmektedir.Keywords

Sosyal bilgiler öğretmeni, öğretme-öğrenme anlayışı, yapılandırmacı anlayış, geleneksel anlayış