DEVELOPING A TEACHER LEADERSHIP SCALE BASED ON STUDENTS' PERCEPTIONS

ÖĞRENCİLERİN ALGILARINA GÖRE ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

DEVELOPING A TEACHER LEADERSHIP SCALE BASED ON STUDENTS' PERCEPTIONS

 
Author : Oğuzhan KARADENİZ  , Nedim ÖZDEMİR, Selçuk TURAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 12
Page : 378-410
DOI Number: :
Cite : Oğuzhan KARADENİZ , Nedim ÖZDEMİR, Selçuk TURAN, (2021). DEVELOPING A TEACHER LEADERSHIP SCALE BASED ON STUDENTS' PERCEPTIONS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 12, p. 378-410. Doi: 10.35826/ijoecc.337.
971    872


Summary

The aim of this study is to develop a teacher leadership scale based on middle school students' perceptions. The study was conducted in the district of Ereğli in Zonguldak province in the 2019-2020 academic year. Two different study groups were formed in order to test the construct validity and reliability of the teacher leadership scale as well as verifying the resulting structure. The first study group consisted of 293 students studying at the secondary school level, while the second group comprised 171 students. A 32-item, four-dimensional pool was created based on the path-goal theory of leadership. The pilot application, however, was conducted based on a 27-item form prepared in line with expert opinion. As a result of the pilot application, Explanatory Factor Analysis (EFA) was used to test the construct validity, while Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to test the accuracy of the construct. The data were analysed using Mplus Version 8.5 software. The results of the study showed that the four-factor model, including the participative behaviour, directive behaviour, supportive behaviour, and achievement-oriented behaviour, was confirmed in accordance with the opinions of middle school students. The final form of the teacher leadership scale consisted of 20 items. The Teacher Leadership Scale (TLS) developed within the scope of the study proved valid and reliable as a tool that can be used to measure teachers' leadership behaviour according to students' perceptions.Keywords

Teacher Leadership, Participative, Directive, Supportive, Achievement-orientedAbstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin algılarına dayalı olarak öğretmen liderliği ölçeğinin geliştirilmesidir. Araştırma, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında Zonguldak ili Ereğli ilçesinde yürütülmüştür. Bu çerçevede, öğretmen liderliği ölçeğinin yapı geçerliği, güvenirliği ve ortaya çıkan yapının doğrulanmasını sağlamak üzere iki ayrı çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmanın birinci çalışma grubunu, ortaokul kademesinde öğrenim gören 293 öğrenci oluştururken ikinci çalışma grubunda ise 171 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma kapsamında, yol amaç liderlik teorisi temel alınarak dört boyutta 32 maddelik havuz oluşturulmuştur. Pilot uygulamada ise uzman görüşüne göre şekillendirilen 27 maddelik form kullanılmıştır. Pilot uygulama neticesinde yapı geçerliğini incelemek üzere Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) kullanılmıştır. Bu yapının doğruluğunu test etmek için ise Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Veriler Mplus 8.5 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, ortaokul öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda katılımcı, yönlendirici, destekleyici ve başarı odaklı olmak üzere dört faktörlü yapının doğrulandığını göstermektedir. Öğretmen liderliği ölçeğinin nihai formu 20 maddeden oluşmuştur. Araştırma kapsamında geliştirilen Öğretmen Liderliği Ölçeğinin (ÖLÖ) öğrencilerin algılarına göre öğretmenlerin liderlik davranışlarını ölçmeye yönelik kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir.Keywords

Öğretmen liderliği, katılımcı, yönlendirici, destekleyici ve başarı odaklı