TEACHING ACADEMIC TURKISH LANGUAGE SKILLS TO INTERNATIONAL STUDENTS ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEXTBOOK AND SCIENTIFIC ARTICLE WRITERS

DERS KİTABI VE BİLİMSEL METİN YAZARLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE AKADEMİK TÜRKÇE DİL BECERİLERİ ÖĞRETİMİ

TEACHING ACADEMIC TURKISH LANGUAGE SKILLS TO INTERNATIONAL STUDENTS ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEXTBOOK AND SCIENTIFIC ARTICLE WRITERS

 
Author : Efecan Karagöl  , Cihat Burak Korkmaz  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 14
Page : 1764-1805
DOI Number: :
Cite : Efecan Karagöl , Cihat Burak Korkmaz, (2021). TEACHING ACADEMIC TURKISH LANGUAGE SKILLS TO INTERNATIONAL STUDENTS ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEXTBOOK AND SCIENTIFIC ARTICLE WRITERS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 14, p. 1764-1805. Doi: 10.35826/ijoecc.426.
    


Summary

The aim of this research is to examine the opinions of the authors who prepared textbooks and scientific texts for the teaching of academic Turkish language skills to international students. The study group of the research, which was conducted as a qualitative case study, consists of twenty authors who prepared textbooks and scientific texts for academic Turkish teaching to international students. A semi-structured interview form was used to collect data. The form consists of two parts. In the first part, there are questions about the educational background of the researchers, their TÖMER experience and their academic Turkish teaching status. In the second part, there are nine questions to collect data on sub-problems. The draft questions created by the researchers were sent to three field experts who have scientific research on teaching Turkish as a foreign language and academic Turkish. After the feedback from the field experts, a preliminary application was made and the questions were finalized. Data were evaluated with inductive content analysis. In conclusion of the research, in academic audio-visual skills education to international students, teaching active note taking, presenting different audio-visual texts, using audio-visual strategies effectively, teaching academic audio-visual skill integrated with speaking skill and presenting audio-visual experiences that require academic interaction; for academic speaking skills of Turkish learning international students, academic speaking and presentation classroom activities, thesis defence, authentic academic settings like conferences and panels, classroom debate activities; for teaching academic reading skill, reading activities on different academic genres, creating awareness about the information that can be obtained from the sections of scientific texts, considering simple texts including terms of the field; for academic writing education, genre based studies, teaching how to write the sections that form genres, featuring common verbs used in academic texts and associating writing skill with reading skill are recommended.            Keywords

Academic language skills, academic Turkish, teaching Turkish as a foreign language, academic languageAbstract

Bu araştırmanın amacı uluslararası öğrencilere akademik Türkçe dil becerileri öğretimine yönelik ders kitabı ve bilimsel metin hazırlayan yazarların görüşlerini incelemektir. Nitel durum çalışması olarak yapılan araştırmanın çalışma grubunu uluslararası öğrencilere akademik Türkçe öğretimine yönelik ders kitabı ve bilimsel metin hazırlayan yirmi yazar oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemleri arasında yer alan ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Form iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde araştırmacıların öğrenim durumu, TÖMER deneyimi ve akademik Türkçe dersi verme durumlarına ilişkin sorular vardır. İkinci bölümde ise alt problemlere ilişkin veri toplamak amacıyla dokuz soru yer almaktadır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan taslak sorular yabancı dil olarak Türkçe ve akademik Türkçe öğretimine ilişkin bilimsel araştırmaları bulunan üç alan uzmanına gönderilmiştir. Alan uzmanlarında gelen dönütlerden sonra ön uygulama yapılarak sorulara son hâli verilmiştir. Tümevarımcı içerik analiziyle veriler değerlendirilmiştir. Araştırmada uluslararası öğrencilere akademik dinleme/izleme becerisi öğretiminde etkili not tutmanın öğretilmesi, farklı bilimsel dinleme/izleme metinlerinin sunulması, dinleme/izleme stratejilerinin etkin kullanılması, akademik dinleme/izleme becerisiyle konuşma becerisinin bütünleşik öğretilmesi ve akademik etkileşimi gerektiren dinleme/izleme yaşantılarının sunulması; Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin akademik konuşma becerileri için sınıf ortamında akademik konuşma ve sunum etkinliklerinin yapılması, tez savunması, konferans ve panel gibi otantik akademik ortamlardan yararlanılması, sınıf içi tartışma etkinliklerinin yapılması; akademik okuma becerisi öğretiminde çeşitli akademik türler üzerinden okuma etkinliklerinin yapılması, bilimsel metinlerin bölümlerinden ulaşılabilecek bilgilere ilişkin farkındalık oluşturulması, alana özgü terimlerin olduğu basit metinlerin dikkate alınması; akademik yazma öğretiminde tür temelli çalışmaların yapılması, türleri oluşturan bölümlerin nasıl yazılacağının öğretilmesi, akademik metinlerde sık kullanılan fiillere yer verilmesi  ve yazma becerisinin bütünleşik olarak okuma becerisiyle bağdaştırılması sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Akademik dil becerileri, akademik Türkçe, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, akademik dil