AN ACTION RESEARCH ON THE USE OF REWRITTEN CLASSICAL TEXTS IN LITERATURE TEACHING

YENİDEN YAZILMIŞ KLASİK METİNLERİN EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

AN ACTION RESEARCH ON THE USE OF REWRITTEN CLASSICAL TEXTS IN LITERATURE TEACHING

 
Author : Nuran Başoğlu    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2516-2560
DOI Number: :
Cite : Nuran Başoğlu , (2021). AN ACTION RESEARCH ON THE USE OF REWRITTEN CLASSICAL TEXTS IN LITERATURE TEACHING. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2516-2560. Doi: 10.35826/ijoecc.456.
    


Summary

Literature, which is an art in principle, can’t be limited to stable rules, patterns, or definitions by nature. So, the focus should be mainly on students to gain an aesthetic view, on developing the ability to criticize a literary text as the main subject of a lesson academically in literature classes. Since rewritten texts are created by reinterpreting a classical text, they allow the reader to evaluate. During analysis period of rewritten texts, students read each text by comparing them actively via intertextual reading. In reading by comparison; The act of reading turns into a multi-faceted interpretive activity by detecting the wide variety of differences between the basic text and the rewritten text, as well as the inclusion of factors related to the reader's individual equipment. The aim of this study is to examine the use of classical texts in literature teaching with rewritten examples. In this qualitative study designed as an action research, a six-week practice was performed through Text Analysis classes in Turkish Language and Literature Department of Zonguldak Bülent Ecevit University. The classical texts chosen and their rewritten samples are: The Clown and His Daughter novel by Halide Edib Adıvar and Rabia’s Return story by Adalet Ağaoğlu, epic story Deli Dumrul, The Son of Duha Koca in The Book of Dede Korkut and the story Dumrul and Azrael by Murathan Mungan. Research data was collected from open-ended questions being addressed to students at the end of the classes that were designed in accordance with the usability of rewritten texts in teaching literature. The collected data was interpreted through content analysis. As a result of the research, it is found that students approach the texts in a critical way when they are supposed to analyze rewritten texts, they use their knowledge about the first text when they interpret the rewritten texts, they are opposed to the fact that classical texts are changed in a negative way thematically while reinterpreting them within the context of another text and they expressed a positive opinion towards rewriting texts after interpreting them.Keywords

Teaching literature, rewritten texts, classical texts, text analysis, action research.Abstract

Temelinde bir sanat olan edebiyat, doğası gereği değişmez kurallar, kalıplar ve tanımlamalarla sınırlandırılamaz. Bu nedenle edebiyat derslerinde öncelikle öğrencinin estetik bir bakış kazanmasına, dersin ana malzemesi olan edebî metni akademik açıdan değerlendirebilme becerisini geliştirebilmesine odaklanılmalıdır. Yeniden yazılmış metinler, klasik bir metnin yeniden yorumlanması ile oluşturulduğundan okuyucunun değerlendirme yapabilmesine imkân sunmaktadır. Yeniden yazılmış metinleri çözümleme sürecinde öğrenci, metinler arası okuma yoluyla her iki metni etkin bir şekilde karşılaştırarak okur. Karşılaştırma yaparak okumada; temel metin ve yeniden yazılmış metin arasındaki çok çeşitli farklılıkları belirlemenin yanı sıra okuyucunun bireysel donanımına ilişkin etkenlerin de sürece dâhil olmasıyla okuma eylemi çok yönlü bir yorum etkinliğine dönüşür. Bu çalışmanın amacı, klasik metinlerin yeniden yazılmış örnekleriyle edebiyat öğretiminde kullanımının incelenmesidir. Eylem araştırması olarak desenlenen bu nitel çalışmada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf, Metin Çözümleme dersinde altı haftalık uygulama yapılmıştır. Belirlenen klasik metinler ve yeniden yazılmış örnekleri şunlardır: Halide Edib Adıvar‘ın Sinekli Bakkal romanı ve Adalet Ağaoğlu’nun Rabia’nın Dönüşü adlı öyküsü, Dede Korkut Kitabı’ndaki destansı Duha Koca Oğlu Deli Dumrul öyküsü ve Murathan Mungan’ın Dumrul ile Azrail öyküsü.  Araştırma verileri, yeniden yazılmış metinlerin edebiyat öğretiminde kullanılabilirliğine ilişkin olarak yapılandırılan derslerin sonunda öğrencilere yöneltilen açık uçlu sorulardan elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analiziyle yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yeniden yazılmış metinleri çözümlerken metne eleştirel yaklaştıkları, yeniden yazılmış metinleri yorumlarken ilk metne ilişkin bilgilerini kullandıkları, klasik metinlerin bir başka metin bağlamında yeniden yorumlanırken tematik açıdan olumsuz yönde değiştirilmesine karşı oldukları ve metinlerin yeniden yorumlanarak yazılmasına ilişkin olumlu görüş belirttikleri belirlenmiştir.Keywords

Edebiyat öğretimi, yeniden yazılmış metinler, klasik metinler, metin çözümleme, eylem araştırması.