THE EFFECT OF SCHOOL BURNOUT ON EMPLOYMENT HOPE: AN APPLICATION ON THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES

OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN İŞ UMUDU ÜZERİNE ETKİSİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

THE EFFECT OF SCHOOL BURNOUT ON EMPLOYMENT HOPE: AN APPLICATION ON THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES

 
Author : Ilker Gunel  , Burhanettin HACICAFEROĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2290-2320
DOI Number: :
Cite : Ilker Gunel , Burhanettin HACICAFEROĞLU, (2021). THE EFFECT OF SCHOOL BURNOUT ON EMPLOYMENT HOPE: AN APPLICATION ON THE STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2290-2320. Doi: 10.35826/ijoecc.479.
    


Summary

This study reports the effects of school burnout of sports science students on their employment hope. The aim of this study was to investigate the effect of school burnout on employment hope among students of faculty of sports science. In this study where the causal-comparative research model was implemented, the population consists of 1st, 2nd, 3rd and 4th-year students who study in the departments of coaching, sports management, and physical education in the faculty of sports science of a Turkish university. In the study, 95% confidence interval and 5% margin of error were used, and convenience sampling, a type of non-probability sampling method, was used to perform the study. The study sample consisted of a total of 252 students who were 1st, 2nd, 3rd and 4th-year students at the departments of coaching, sports management, and physical education. The data were obtained by using the School Burnout Inventory and the Employment Hope Scale. Since the study data was normally distributed, ancova, manova, and multiple linear regression parametric tests were used to perform intervariable impact analysis. It was found that school burnout experienced by the students had a significant negative effect on their employment hopes. In conclusion, it was found that measures taken toward reducing the students' school burnout levels play an important role in the increase in their employment hope.Keywords

Psychological empowerment goal-oriented pathway, school burnout, emotional exhaustion, employment hope.Abstract

Bu çalışma da okul tükenmişliğinin iş umudu üzerinde etkisini inceleyen ve literatür de bu değişkenleri ele alan herhangi bir araştırmaya rastlanılmadığından, spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin okul tükenmişlerinin iş umudu üzerindeki etkisini incelemek amaçlanmıştır. Nedensel karşılaştırmalı araştırma modelinin kullanıldığı çalışmanın evreni Uşak üniversitesi spor bilimleri fakültesinin antrenörlük, spor yöneticiliği, beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. %95 güven aralığı ve %5 hata payının kullanıldığı, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile yürütülen araştırmanın örneklemi (erkek=150, kadın=102) olmak üzere toplamda 252 antrenörlük, spor yöneticiliği ve beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler Okul Tükenmişlik Ölçeği ve İş Umudu Ölçeği kullanılarak toplanılmıştır. Çalışmanın verileri normal dağılım gösterdiği için parametrik testlerden; ancova, manova ve çoklu doğrusal regresyon ile değişkenler arası etki analizleri gerçekleştirilmiştir. Okul tükenmişliğinin iş bulma umudu üzerinde negatif yönde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca eğitim alınan bölüm ile okul tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşadıkları okul tükenmişliklerinin iş bulma umutları üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Okul tükenmişlik düzeylerini azaltıcı yönde önlemlerin alınması öğrencilerin iş umudu düzeylerinin artmasında önemli rol oynadığı bulgulara dayanarak tespit edilmiştir. Ayrıca Antrenörlük bölümünde öğrenim gören öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin, spor yöneticiliği, beden eğitimi öğretmenliğinde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür.Keywords

Psikolojik güçlendirme, amaç yönelimli yol, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma, düşük kişisel başarı hissi.