RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A META-ANALYSIS STUDY

ÖRGÜTSEL DESTEK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI

RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A META-ANALYSIS STUDY

 
Author : EMİNE DAĞLI    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2378-2424
DOI Number: :
Cite : EMİNE DAĞLI , (2021). RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A META-ANALYSIS STUDY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2378-2424. Doi: 10.35826/ijoecc.485.
    


Summary

The aim of this research is to investigate the organizational support perceptions and organizational commitment levels of educational employees with the meta-analysis method. With this aim, the research examined whether there was a significant difference in the effect size related to the moderator variables in studies investigating the relationships between organizational support perceptions of educational employees and organizational commitment levels. Studies from 1998 to 2020 investigating the correlation between the organizational support perceptions and organizational commitment levels of educational employees with sample sizes and correlation coefficients were included in the research. Studies were included in the research by using databases such as Proquest, Council of Higher Education (YÖK) National Thesis Center and Google Academic. The research included 20 studies within the meta-analysis. Validity and publication bias in the research were investigated with Rosenthal’s failsafe N method, Begg and Mazumdar’s rank correlation and Egger’s linear regression test and it was concluded that the research had low publication bias. Normal distribution of studies included within the scope of the meta-analysis was investigated and the homogeneity test was completed to identify the meta-analysis model. The random effects model was used to calculate the general effect size of the studies included in the research. The meta-analysis results identified that the general effect size for the relationship between organizational support perceptions and organizational commitment levels of educational employees had moderate level and was positive. Additionally, there was no significant difference according to the moderator variables of year, school type and organizational commitment scale used in the studies for the effect size of studies about the relationship between organizational support perceptions and organizational commitment levels of educational employees. There were significant differences according to the moderator variables of publication type, location of the study and organizational support scale used.Keywords

Organizational Support, organizational commitment, meta-analysis.Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi aracılığıyla incelenmesidir. Bu amaca yönelik olarak eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalarda moderatör değişkenlerle ilişkili olarak etki büyüklükleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır. 1998-2020 yıllarına ait eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen örneklem sayısına ve korelasyon katsayısına sahip çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Proquest, YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik veri tabanları kullanılarak çalışmalar araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmada 20 çalışma, meta analiz kapsamına alınmıştır. Araştırmanın geçerliği ve yayın yanlılığı durumu Rosenthal’in Güvenli N Yöntemi, Begg ve Mazumdar Sıra Korelasyonları, Egger’in Doğrusal Regresyon Testi ile incelenmiş ve araştırmanın yayın yanlılığının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Meta analiz kapsamına alınan çalışmaların normal dağılımı incelenmiş olup meta analiz modelinin tespit etmek üzere homojenlik testi gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların genel etki büyüklüklerinin hesaplanmasında rastgele etkiler modeli kullanılmıştır. Meta analiz sonucunda eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin genel etki büyüklüğünün orta düzeyde ve pozitif olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca eğitim çalışanlarının örgütsel destek algıları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin etki büyüklüğü çalışmaların yapıldığı yıla, okul türüne ve çalışmalarda kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği moderatör değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmadığını; yayın türüne, çalışmaların yapıldığı yere, örgütsel destek ölçeği moderatör değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir.Keywords

Örgütsel destek, örgütsel bağlılık, meta-analiz.