THE INTERMEDIATE ROLE OF EGO STATES IN THE RELATIONSHIP OF SELF-PERCEPTION AND MARRIAGE SATISFACTION

BENLİK ALGISI VE EVLİLİK DOYUMU İLİŞKİSİNDE EGO DURUMLARININ ARACI ROLÜ

THE INTERMEDIATE ROLE OF EGO STATES IN THE RELATIONSHIP OF SELF-PERCEPTION AND MARRIAGE SATISFACTION

 
Author : Ahmet KESKİN  , Eyyüp ÖZKAMALI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2359-2377
DOI Number: :
Cite : Ahmet KESKİN , Eyyüp ÖZKAMALI, (2021). THE INTERMEDIATE ROLE OF EGO STATES IN THE RELATIONSHIP OF SELF-PERCEPTION AND MARRIAGE SATISFACTION. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2359-2377. Doi: 10.35826/ijoecc.491.
    


Summary

The aim of this study is to test the model developed for the mediating role of ego states in the relationship between the self-perception of married individuals and their marital satisfaction. The research is a descriptive research and was designed in the relational survey model, which is one of the quantitative research methods. The study group of the research consists of 541 women and 511 men, a total of 1052 people who have been married for at least one year. Social Comparison Scale, Marriage Life Scale and Ego State Scales were used to collect data. The developed model was checked through the Structural Equation Model. SPSS-25 and Amos-25 programs were used in the analysis of the data. It has been determined that the coefficients of the structural model established regarding the mediating role of ego states in the relationship between self-perception and marital satisfaction are in good agreement and it has been found that ego states have a partial mediating role in the model. In Model 1, the relationship between self-perception and marital satisfaction was examined and the regression coefficient between the two variables was found to be β = .49 and significant. In Model 2, the effect of ego states as a mediator variable was examined, and it was seen that the regression coefficient between self- perception and marital satisfaction was β = 58, and although it was significant, the values of p-value and well-being fit indices decreased compared to Model 1. According to the data obtained, it is seen that the golden child scale, which is one of the ego states sub- dimensions, has a mediating effect between self-perception and marital satisfaction. According to the bootstrap confidence interval data, it can be mentioned that the golden child scale, one of the ego states subscales, has a partial mediation effect between self- perception and marital satisfaction. As a result of the research, it was determined that the golden child scale, which is one of the ego states subscales, has a partial mediator role in the relationship between the self-perceptions of married individuals and their marital satisfaction.Keywords

Self Perception, marriage satisfaction, ego states, family counseling.Abstract

Bu çalışmanın amacı, evli bireylerin benlik algısı ile evlilik doyumu arasındaki ilişkide ego durumlarının aracılık rolüne dair geliştirilmiş olan modelin test edilmesidir. Araştırmanın önemi evli bireylerin benlik algısı ile evlilik doyumları arasındaki ilişkide ego durumlarının aracılık rolünün belirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Araştırma betimsel bir araştırmadır ve nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu en az bir yıldır evli 541 kadın, 511 erkek toplam 1052 kişiden oluşmaktadır. Verileri toplamak için Sosyal Karşılaştırma Ölçeği, Evlilik Yaşam Ölçeği ve Ego Durumları Ölçekleri kullanılmıştır. Geliştirilen model Yapısal Eşitlik Modeli aracılığıyla kontrol edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS-25 ve Amos-25 programlarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ardından doğruluğu tespit edilen ölçme modellerine dayanarak önerilmiş olan yapısal modeller test edilerek doğrulandıkları görülmüştür. Bu çalışmada kurulmuş olan modelin fit uyum indekslerine ait verilerin iyi uyuma sahip olduğu ve analize ait katsayılar istatistiki açıdan kabul edilebilir olduğu tespit edilmiştir. Benlik algısı ve evlilik doyumunun ilişkisinde ego durumlarının aracılık rolüne ilişkin kurulmuş olan yapısal modele ait katsayıların iyi uyum gösterdiği tespit edilmiş ve ego durumlarının modelde kısmi aracılık rolü olduğu bulgulanmıştır. Model 1’de benlik algısı ve evlilik doyumu ilişkisi incelenmiş ve iki değişken arasındaki regresyon katsayısı β = ,49 ve anlamlı olarak tespit edilmiştir. Model 2’de ego durumlarının aracı değişken olarak etkisi incelenmiş, benlik algısı ve evlilik doyumu arasındaki regresyon katsayısının β = 58 olduğu ve anlamlı olmakla birlikte p değeri ve iyilik uyum indekslerinin değerlerinin Model 1’e göre azaldığı görülmüştür. Elde edilen verilere göre ego durumları alt boyutlarından altın çocuk ölçeğinin benlik algısı ve evlilik doyumu arasında aracı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Özyükleme (bootstrap) güven aralığı verilerine göre de ego durumları alt ölçeklerinden altın çocuk ölçeğinin benlik algısı ve evlilik doyumu arasında kısmi aracılık etkisinden söz edilebilir.Keywords

Benlik Algısı, Evlilik Doyumu, Ego Durumları, Aile, Aile Danışmanlığı.