THE EFFECT OF ONE CYCLE AND TWO CYCLE PEER ASSESSMENT ON THE WRITING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS

TEK BASAMAKLI (ONE CYCLE) VE İKİ BASAMAKLI (TWO CYCLE) AKRAN DEĞERLENDİRMESİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF ONE CYCLE AND TWO CYCLE PEER ASSESSMENT ON THE WRITING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS

 
Author : Yıldırım Tuğlu  , Tahir Gür, İbrahim Coşkun  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2716-2742
DOI Number: :
Cite : Yıldırım Tuğlu , Tahir Gür, İbrahim Coşkun, (2021). THE EFFECT OF ONE CYCLE AND TWO CYCLE PEER ASSESSMENT ON THE WRITING SKILLS OF UNIVERSITY STUDENTS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2716-2742. Doi: 10.35826/ijoecc.494.
    


Summary

One of the most important teaching points is to evaluate what students should do and learn before or during the lesson, what they have done or learned after the lesson, and give information about them. Peer assessment helps students to develop learning autonomy and increases their success. Providing feedback to the student on what he has learned can be done by both the teacher and his peers. The literature also accepts peer assessment as a learning tool. In this context, peer assessment, which is accepted as a student-centered and collaborative learning style, is based on evaluating students' work by their peers in the same or similar situation in terms of value, level, quality, or success. In this study, the effect of single and two-cycle peer assessment on university students' writing skills was investigated. In this study, which is conducted with 160 student teachers (n = 160) studying in the first year of the university, an experimental design without a control group was used. In the analysis of the data, firstly, the arithmetic means of the pre-tests were compared to determine the equivalence of the groups, and whether there was a significant difference was determined by the t-test. Within the scope of the research, demographic information will be presented in a way that does not violate personal privacy; In the analysis of the opinions, utmost attention was paid to scientific and research ethics rules, assuring that the participants would be coded in a way that would not evoke their identity information. According to the research results, the post-test mean score of the group in which one-cycle traditionalized peer assessment was applied was 66.3, while the average of the group in which two-cycle peer assessment was applied was 72.7. The arithmetic mean difference of the post-test scores determined that two-cycle peer assessment contributed more to students' written expression skills. It was also determined that the two-cycle peer assessment method has a more positive effect on writing education success than the one-cycle traditionalized peer assessment. Therefore, another important result of this study is that a two-cycle peer assessment, in which peer assessment is also evaluated by the peer, is more efficient in increasing writing skills.Keywords

Writing skills, peer assessment, one / two cycle peer assessment.Abstract

Öğretimdeki en önemli noktalardan biri ders öncesi ya da esnasında öğrencilere yapmaları ve öğrenmeleri gerekenleri; dersten sonra ise yaptıkları ya da öğrendiklerini değerlendirme ve bunlar hakkında bilgilendirme yapmaktır. Akran değerlendirme öğrencilerin öğrenme özerkliğinin geliştirmelerine yardımcı olmakta ve onların başarılarını artırmaktadır. Öğrenciye öğrendikleriyle ilgili geri bildirim verilmesi hem öğretmen hem de akranı olan öğrenciler tarafından yapılabilir. Alan yazın akran değerlendirmesini aynı zamanda bir öğrenme aracı olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda öğrenci merkezli ve işbirlikli bir öğrenme biçimi olarak kabul edilen akran değerlendirmesi, aynı ya da benzer durumdaki öğrencilerin akranlarının çalışmalarını değer, seviye, nitelik ya da başarı açısından değerlendirmelerine dayanır. Bu araştırmada tek ve iki basamaklı akran değerlendirmesinin üniversite öğrencilerinin yazma becerileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Üniversite birinci sınıfta okuyan öğretmen adayı 160 öğrenci (n=160) ile yapılan bu çalışmada kontrol grupsuz yani deney öncesi bir deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle grupların denkliğini belirlemek için ön testlerin aritmetik ortalamaları karşılaştırışmış ve anlamlı farkın olup olmadığı da t testi ile belirlenmiştir. Araştırma kapsamında demografik bilgilerinin kişisel gizliliği ihlal etmeyecek şekilde sunulacağı; görüşlerin analizinde, katılımcıların kimlik bilgilerini çağrıştırmayacak şekilde kodlanacağı güvencesi verilerek bilimsel ve araştırma etiği kurallarına azami derecede dikkat edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; tek basamaklı gelenekselleşmiş akran değerlendirmesi uygulanan grubun son test puan ortalamasının 66,3 olduğu görülürken, iki basamaklı akran değerlendirmesi uygulanan grubun ortalamasının ise 72,7 olduğu görülmektedir. Son test puanlarının aritmetik ortalama farkına bakarak, iki basamaklı akran değerlendirmesinin öğrencilerin yazılı anlatım becerilerine daha fazla katkı yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca iki basamaklı akran değerlendirmesi yönteminin, bir basamaklı gelenekselleşen akran değerlendirmesine göre yazma eğitimi başarısı üzerinde daha olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla akran değerlendirmesinin de akran tarafından değerlendirildiği iki basamaklı akran değerlendirmesinin yazma becerisi ile ilgili başarıyı artırmada daha verimli olduğu da bu araştırmanın bir diğer önemli sonucudur.Keywords

Yazma becerisi, akran değerlendirme, tek / çift basamaklı akran değerlendirme.