ANALYSIS OF PRESCHOOL CHILDREN’S BOOKS IN THE CONTEXT OF CHILDREN'S LITERATURE: CASE OF UNIVERSITY OF LONDON LIBRARY

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUK EDEBİYATI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: LONDRA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ

ANALYSIS OF PRESCHOOL CHILDREN’S BOOKS IN THE CONTEXT OF CHILDREN'S LITERATURE: CASE OF UNIVERSITY OF LONDON LIBRARY

 
Author : Ayşe Özgül İNCE SAMUR    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2561-2594
DOI Number: :
Cite : Ayşe Özgül İNCE SAMUR , (2021). ANALYSIS OF PRESCHOOL CHILDREN’S BOOKS IN THE CONTEXT OF CHILDREN'S LITERATURE: CASE OF UNIVERSITY OF LONDON LIBRARY . International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2561-2594. Doi: 10.35826/ijoecc.498.
    


Summary

In this study, seventy-five preschool books in University of London Library were examined within the framework of the basic principles of children’s literature. The most basic element of children’s literature is high quality children’s books. The main features determining the quality of these books is being created in line with the age and developmental characteristics of children and being structured on the basis of artistic sensitivity and aesthetic concerns. It is a known fact that academic achievement as well as individual development of children is positively improved through these books. For this reason, the present study examined seventy-five children’s books. Qualitative research method was used in the study and seventy-five books were examined through “categorical analysis” technique, which is one of the analysis types. Features that determine the quality of children’s books are external structure, internal structure and educational principles. Characteristics of external and internal structure were discussed to find out the quality of the aforementioned books. Seventy-five preschool children books in University of London Library which were chosen randomly were analyzed through descriptive analysis technique under the titles of “theme, main character, setting, pictures and message” within the framework of the basic principles of children’s literature. Frequency and percentage measurements were made in data analysis and the data were tabulated and interpreted. As a result, it was found that the theme with the highest rate was “child and family, the main character with the highest rate was “child”, the setting with the highest rate was “home”, the pictures were “good quality” and the message with the highest rate was “thinking differently”. It was found that the seventy-five books examined were suitable for preschool period and the books had good quality in terms of external and internal structure features. The recommendations made in line with the study results are examining these books based on other criteria of children’s literature; conducting the study in institutions, organizations and libraries of different countries; making comparisons by examining the books in the libraries of both countries and carrying out the study on different age groups within the framework of the characteristics of the specific age.           Keywords

Children’s literature, children’s books, foreign children’s books, external and internal structure characteristics.Abstract

Bu çalışmada, Londra Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan okul öncesi döneme ait yetmiş beş kitap, çocuk edebiyatının temel ilkeleri çerçevesinde incelenmiştir. Çocuk edebiyatının en temel ögesi, nitelikli çocuk kitaplarıdır. Bu kitapların niteliğini belirleyen özelliklerin başında çocuğun yaş ve gelişim özellikleri doğrultusunda oluşturulması; sanatçı duyarlılığı ve estetik kaygı temelinde yapılandırılması gelmektedir. Kitaplar aracılığıyla çocuğun bireysel gelişimi kadar akademik başarısının da olumlu yönde geliştiği bilinmektedir. Bu nedenle çalışmada yetmiş beş çocuk kitabı inceleme konusu olarak ele alınmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve yetmiş beş kitap, çözümleme türlerinden “kategorisel çözümleme” tekniğiyle incelenmiştir. Çocuk kitaplarının niteliğini belirleyen özellikler; dış yapı, iç yapı ve eğitsel ilkelerdir. Sözü edilen kitapların niteliğini belirlemek amacıyla dış ve iç yapı özellikleri ele alınmıştır. Londra Üniversitesi Kütüphanesinde rastlantısal olarak seçilen okul öncesi dönemdeki yetmiş beş kitap, çocuk edebiyatının temel ilkeleri çerçevesinde “konu, ana kahraman, ortam, resimler ve ileti” başlıkları altında betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde sıklık (frekans) ve yüzde hesaplamaları yapılmış, veriler tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak incelenen kitaplarda en yüksek oranla konuların “çocuk ve aile”; ana kahramanların “çocuk”; ortamların “ev”; resimlerin “nitelikli”; iletilerin “farklı düşünme” olduğu tespit edilmiştir. Özlü belirlemeyle incelenen yetmiş beş kitabın okul öncesi döneme uygun olduğu ve kitapların dış ve iç yapı özellikleri bağlamında nitelikli olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçları doğrultusundaki öneriler ise bu kitaplar çocuk edebiyatının başka ölçütleri temel alınarak da incelenebilir; çocuk kitapları aracılığıyla başka ülkedeki çocuk edebiyatının nasıl oluşturulduğuna ilişkin bilgi vermesi açısından benzer çalışmalar, başka ülkelerdeki kurum, kuruluş ve kütüphanelerde de yapılabilir; ülkelere ve kütüphanelere ilişkin bilgi edinmek adına iki ülke kütüphanesindeki kitaplar incelenerek karşılaştırma yapılabilir; farklı yaş düzeyleri de ele alınarak o yaş grubunun özellikleri çerçevesinde uygulanabilir şeklindedir.Keywords

Çocuk edebiyatı, çocuk kitapları, yabancı çocuk kitapları, dış ve iç yapı özellikleri.