PERSONAL NAMES IN “TURKISH LANGUAGE AND CULTURE” TEXTBOOKS

TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERS KİTAPLARINDA ŞAHIS ADLARI

PERSONAL NAMES IN “TURKISH LANGUAGE AND CULTURE” TEXTBOOKS

 
Author : Şeyda Yeşilyurt    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2641-2670
DOI Number: :
Cite : Şeyda Yeşilyurt , (2021). PERSONAL NAMES IN “TURKISH LANGUAGE AND CULTURE” TEXTBOOKS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2641-2670. Doi: 10.35826/ijoecc.503.
    


Summary

The Turkish language is the outlet where Turkish culture comes to life and finds the opportunity to express itself. It is impossible to imagine Turkish culture without the Turkish language. Proper names, especially in Turkish, are the keystones of Turkish culture. Even the personal names alone can represent the discussed society. This study aims to prove whether the personal names in Turkish Language and Culture textbooks, written in 2019 for Turkish children, who live in different countries, were chosen among the names that reflect Turkish culture. For this purpose, responses were sought to the following sub-questions: "Which “female” names were mentioned in Turkish Language and Culture Textbooks?" and "Which "male" names were mentioned in Turkish Language and Culture textbooks?”, "What is the frequency of these names in the books?", "What is the place of these names in the name-giving tradition?", that are based on the main problem “What are the personal names in Turkish Language and Culture?”. Document review, one of the qualitative research methods, is used in the study. The results of the study indicate that male and female names which appear in books about Turkish Language and Culture overlap with the most commonly used male names (Mehmet, Mustafa, Ahmet) and female names (Fatma, Ayşe, Emine) in Turkey according to the studies on the personal names of Turks and the data of the Ministry of Internal Affairs. The names, which appear in the books, were chosen among the names commonly used in Turkey and in the way that they can constitute examples of the different reasons for the name-giving tradition in Turkish culture; they reflect Turkish culture. Among the personal names in the books, "the percentage of names given under the influence of Islam (28%)" and "the percentage of names chosen from words that sound good and have a beautiful meaning (25%)" provide the majority as a percentage.Keywords

Keywords: onomastics, anthroponymy, Turkish language and culture, proper names.Abstract

Türkçe, Türk kültürünün hayat bulduğu, kendini ifade etme imkânı bulduğu mecradır. Türkçe olmadan bir Türk kültürü tasavvuru mümkün değildir. Özellikle Türkçede yer alan özel adlar, Türk kültürünün kilit taşlarıdır. Tek başına şahıs adları bile söz konusu toplumun kendisini temsil edebilmektedir. Bu çalışma, farklı coğrafyalarda yaşayan Türk çocukları için yazılmış “Türkçe ve Türk Kültürü (2019)” ders kitaplarında yer alan şahıs adlarının Türk kültürünü yansıtan isimlerden seçilip seçilmediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Türkçe ve Türk Kültüründe geçen şahıs adları nelerdir?” probleminden hareketle: “Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarında geçen “kadın” adları nelerdir?” ve “Türkçe ve Türk Kültürü” ders kitaplarında geçen “erkek” adları nelerdir?, “ Bu adların kitaplarda geçme sıklığı nedir?”, “ Bu adların ad koyma geleneğindeki yeri nedir?” alt problemlerine yanıtlar aranmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre Türkçe ve Türk kültürü ders kitaplarında yer alan erkek ve kadın adları, Türklere ait şahıs adları üzerine yapılan çalışmalara ve İçişleri Bakanlığının verilerine göre Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimleri (Mehmet, Mustafa, Ahmet) ve kadın isimleriyle (Fatma, Ayşe, Emine) örtüşmektedir. Kitaplarda yer alan isimler, Türkiye’de en çok kullanılan isimlerden ve Türk kültüründeki ad koyma geleneklerinin farklı sebeplerine örneklik teşkil edebilecek şekilde seçilmiş olup Türk kültürünü yansıtmaktadır. Kitaplardaki şahıs isimlerinin içinde ad koyma geleneklerinden “İslamiyet’in etkisiyle verilen adların yüzdesi (% 28)” ve “kulağa hoş gelen, anlamı güzel olan kelimelerden seçilen adların yüzdesi (%25)” yüzde olarak çoğunluğu sağlamaktadır.Keywords

Anahtar Kelimeler: onomastik, antroponomi, Türkçe ve Türk kültürü, özel isimler.