INVESTIGATION OF VISUAL ARTS PRE-SERVICE TEACHERS' COGNITIVE STRUCTURES REGARDING THE CONCEPT OF MUSEUM

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF VISUAL ARTS PRE-SERVICE TEACHERS' COGNITIVE STRUCTURES REGARDING THE CONCEPT OF MUSEUM

 
Author : Hatice Kübra ÖZALP HAMARTA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2456-2490
DOI Number: :
Cite : Hatice Kübra ÖZALP HAMARTA , (2021). INVESTIGATION OF VISUAL ARTS PRE-SERVICE TEACHERS' COGNITIVE STRUCTURES REGARDING THE CONCEPT OF MUSEUM. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2456-2490. Doi: 10.35826/ijoecc.506.
    


Summary

In this study, it is aimed to determine the cognitive structures of visual arts pre-service teachers receiving art education regarding the museums and museum related concepts of culture, archaeology, ethnography, anthropology and art history, by means of a word association test. The research was designed with the general survey model, which is one of the descriptive research types. The study group of the research consists of 46 pre-service teachers studying in the 3rd and 4th grades of the Art Education Department of a higher education institution. Data were collected using an independent word association test (WAT)̧; Key concepts of “museum”, “culture”, “archaeology”, “ethnography”, “anthropology” and “art history” were presented to the participants by the word association test. At the end of each key concept, a related sentence section is included in order to understand more clearly what the concept means. The data of the research were analysed by descriptive analysis method. As a result of the analysis, a frequency table was created. Concept networks were drawn using the cut-off point technique according to the frequency table. According to the tables, related sentences and concept networks, it is seen that there are misconceptions in the meanings of anthropology and archaeology concepts. The museum key concept is seen to be related to the key concepts of culture, archaeology and ethnography. It was observed that there is no relationship between the key concepts of art history and archaeology, anthropology and archaeology, ethnography and art history.Keywords

Museum, museum education, culture, Word association test.Abstract

Bu araştırmada sanat eğitimi alan görsel sanatlar öğretmen adaylarının müze ve müze ile ilişkili olan kültür, arkeoloji, etnografya, antropoloji ve sanat tarihi kavramlarına yönelik bilişsel yapılarını kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel araştırma türlerinden genel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bir yüksek öğretim kurumunun Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı 3. ve 4. sınıfında öğrenim gören 46 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler bağımsız kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılarak toplanmış̧; katılımcılara “müze”, “kültür”, “arkeoloji”, “etnografya”, “antropoloji” ve “sanat tarihi” anahtar kavramları kelime ilişkilendirme testi ile sunulmuştur. Her anahtar kavramın sonunda kavramın ne anlama geldiğinin daha açık anlaşılması amacıyla ilgili cümle bölümüne yer verilmiştir. Araştırmanın verileri betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda frekans tablosu oluşturulmuştur. Frekans tablosuna göre kesme noktası tekniği kullanılarak kavram ağları çizilmiştir. Elde edilen tablolar, ilgili cümleler ve kavram ağlarına göre antropoloji ve arkeoloji kavramları anlamlarında kavram yanılgılarının olduğu anlaşılmıştır. Müze anahtar kavramı kültür, arkeoloji ve etnografya anahtar kavramlarıyla ilişkili görülmektedir. Sanat tarihi ile arkeoloji; antropoloji ile arkeoloji, etnografya ve sanat tarihi anahtar kavramları arasında herhangi bir ilişki kurulmadığı gözlenmiştir.Keywords

Müze, müze eğitimi, kültür, kelime ilişkilendirme testi.