THEMATIC CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN EDUCATION: THE SAMPLE OF TURKEY

EĞİTİM ALANINDA TERS YÜZ SINIF MODELİ ÜZERİNE LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

THEMATIC CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN EDUCATION: THE SAMPLE OF TURKEY

 
Author : Sinan Çınar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2595-2640
DOI Number: :
Cite : Sinan Çınar , (2021). THEMATIC CONTENT ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON THE FLIPPED CLASSROOM MODEL IN EDUCATION: THE SAMPLE OF TURKEY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2595-2640. Doi: 10.35826/ijoecc.510.
    


Summary

The flipped classroom (FC) model is a learning model that combines learning activities performed by students outside of school with various online tools and face-to-face teaching activities in the classroom. Thanks to this model, students are directed to learn the course content outside the classroom and to practice more in the classroom. Especially in recent years, the studies carried out within the framework of the FC model as a dimension of the design of the digital education system have increased significantly. On the other hand, it is important to reveal what kind of tendency the FC studies show, in order to see the overall effect of the model in the education system. This research examines postgraduate theses about the FC model in the field of education in Turkey by using thematic content analysis method. The target publications were restricted to postgraduate theses published between 2014 and 2020 in the context of education. A search was done on the National Thesis Center website of Higher Education Board (YÖK), and a total of 36 doctoral dissertations and 69 master's theses were accessed. Thematic content analysis was applied to find out general characteristics, aims, methods, samples, data collection tools and subjects used, and results and recommendations of the theses. The results showed that the majority of the theses aim at identifying the effects of the FC model on specific variables and finding out the opinions and experiences of the participants about the FC. The most common method used is the mixed method and the most popular research patterns are the embedded design and multiple case designs. As for participants, FC learning environments are predominantly designed for foreign language teaching and teacher education in the studies in consideration. Similarly, most of the analyzed studies report positive effects of the FC model, the implementation of the FC process and handicaps of the model in practice. Lastly, the theses make recommendations for enriching the FC learning process and give insights for other researchers.Keywords

Flipped classroom (FC) model, teacher education, thematic content analysis.Abstract

Ters Yüz Sınıf (TYS) modeli, öğrencilerin okul dışında çeşitli çevrimiçi araçlarla gerçekleştirdiği öğrenme faaliyeti ile sınıf içindeki yüz yüze öğretim faaliyetlerinin birleştirildiği bir öğrenme modelidir. Bu model sayesinde öğrenciler ders içeriğini sınıf dışı ortamda öğrenmeye, sınıf içinde ise daha çok uygulama yapmaya yönlendirilmektedir. Özellikle son yıllarda dijital eğitim sisteminin tasarlanmasının bir boyutu olarak TYS modeli çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar önemli bir artış göstermiştir. Diğer taraftan TYS çalışmalarının ne tür eğilim gösterdiğini ortaya koymak, eğitim sisteminde modelin genel etkisini görebilmek açısından önem teşkil etmektedir. Bu araştırmada, Türkiye'de eğitim alanında TYS modeli konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, tematik içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Eğitim alanı ve 2014-2020 tarih aralığı kriterlerine göre, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından ulaşılan 36’sı doktora ve 69’u yüksek lisans tez çalışması tematik içerik yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmalar; genel özellikler, amaç, yöntem, örneklem, veri toplama araçları, konu alanı, elde edilen sonuçlar ve öneriler alt kriterleri bağlamında incelenmiştir. Bu işlemler sonucunda, tezlerin çoğunluğunun TYS modelinin ilgili değişkenlere etkisinin belirlenmesi ve katılımcıların TYS hakkındaki görüşlerinin ve deneyimlerini incelemek amacıyla yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Tezlerde yöntem olarak en çok karma yöntemin kullanıldığı ve desen olarak ise gömülü desen ve çoklu durum desenlerine başvurulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TYS öğrenme ortamlarının daha çok yabancı dil öğretimi ve öğretmen adayları düzeyinde geliştirildiği belirlenmiştir. Tezlerden üretilen sonuçların çoğunluğunu ise TYS modelinin pozitif etkisi, TYS uygulama süreci ve modelin uygulamadaki olumsuzluklarına ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar bağlamında üretilen öneriler ise, TYS öğrenme sürecinin zenginleştirilmeye ve diğer araştırmacılara yöneliktir. Çalışmadan elde edilen sonuçların, ters yüz sınıf modelini temel alan çalışmalara çeşitli boyutlarda ışık tutması beklenmektedir.Keywords

Ters yüz sınıf modeli, öğretmen eğitimi, tematik içerik analizi