DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL TEACHER NUTRITION EDUCATION SELF-EFFICACY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ BESLENME EĞİTİMİ ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL TEACHER NUTRITION EDUCATION SELF-EFFICACY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

 
Author : Duriye Esra Angın    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 15
Page : 2425-2455
DOI Number: :
Cite : Duriye Esra Angın , (2021). DEVELOPMENT OF THE PRESCHOOL TEACHER NUTRITION EDUCATION SELF-EFFICACY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 15, p. 2425-2455. Doi: 10.35826/ijoecc.511.
    


Summary

This study is one of the first studies aiming to develop a valid and reliable measurement tool for determining the nutrition education self-efficacy of preschool teachers. The participants of the study are composed of 285 preschool teachers. In the process of developing the scale, firstly a 5-point Likert type draft scale consisting of 83 items was created depending on the conceptual framework of relevant literature. The final form of the scale was given after the preliminary application of the 43-item draft scale form and evaluating the comprehensibility of the items after the expert opinion was sought to ensure the content validity. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett Test were conducted to determine whether the data were suitable for factor analysis. After KMO and Bartlett Test suitability of the data for factor analysis is considered to be perfect and data related to the measurement tool come from a multivariate normal distribution is accepted, Exploratory Factor Analysis was used to determine the construct validity of the Preschool Teacher Nutrition Education Self-Efficacy Scale. After the factor analysis, a scale form consisting of 28 items under a single factor was obtained. Cronbach alpha internal consistency coefficient was calculated for reliability analysis and was found to be .98. As a result of the research, it was determined that the Preschool Teacher Nutrition Education Self-Efficacy Scale is a valid and reliable data collection tool for evaluating the self-efficacy of preschool teachers regarding nutrition education. The scale developed in the study is thought to provide guidance in supporting preschool teachers to develop their self-efficacy for nutrition education and shed light for further studies on the subject.Keywords

Preschool teacher, nutrition education, self-efficacyAbstract

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimi öz yeterliklerini belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlayan ilk çalışmalardan biridir. Araştırmanın katılımcılarını 285 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde öncelikle ilgili literatürün kavramsal çerçevesine bağlı kalınarak 83 maddeden oluşan 5'li Likert tipi taslak ölçek oluşturulmuştur. 43 maddelik taslak ölçek formunun ön uygulaması ve kapsam geçerliğini sağlamak için uzman görüşü alındıktan sonra maddelerin anlaşılırlığı değerlendirildikten sonra ölçeğe son şekli verilmiştir. Verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Testi yapılmıştır. Verilerin faktör analizine uygunluğunun mükemmel olduğu ve ölçme aracına ilişkin verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği kabul edildikten sonra KMO ve Bartlett Testi ile Okul Öncesi Öğretmeni Beslenme Eğitimi Özyeterlik Ölçeği’nin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Faktör analizi sonrasında tek faktör altında 28 maddeden oluşan bir ölçek formu elde edilmiştir. Güvenirlik analizi için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve .98 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda Okul Öncesi Öğretmen Beslenme Eğitimi Özyeterlik Ölçeği'nin okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimine ilişkin özyeterliklerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğu belirlenmiştir. Araştırmada geliştirilen ölçeğin, okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimine yönelik özyeterliklerini geliştirmelerini desteklemede yol gösterici olacağı ve konuyla ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.Keywords

Okul öncesi öğretmeni, beslenme eğitimi, özyeterlik