A SCALE ADAPTATION STUDY FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF 21ST CENTURY LEARNING PRACTICES

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN 21. YÜZYIL ÖĞRENME DENEYİMLERİ ALGILARINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

A SCALE ADAPTATION STUDY FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF 21ST CENTURY LEARNING PRACTICES

 
Author : Serhat YAŞAR  , Şerife Dilek BOYACI, Şengül Saime ANAGÜN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 2043-2078
DOI Number: :
Cite : Serhat YAŞAR , Şerife Dilek BOYACI, Şengül Saime ANAGÜN, (2022). A SCALE ADAPTATION STUDY FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS' PERCEPTIONS OF 21ST CENTURY LEARNING PRACTICES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 2043-2078. Doi: 10.35826/ijoecc.589.
    


Summary

The purpose of this study is to adapt “Students’ perceptions of 21st century learning practices scale”, developed by Chai et al. (2015) into Turkish culture. There are 32 items in the original scale. These items consist of three main dimensions (thinking processes, learning processes and knowledge creation efficacy). Participants for the research were selected using the appropriate sampling method. In this context, two different study groups were included in the study. Linguistic equivalence studies were carried out on the first group, and construct validity and internal consistency analyzes were performed on the second group. A total of seven people including four linguists and three educational sciences experts and twelve fourth grade students participated in the linguistic equivalence study. For construct validity and internal consistency “Confirmatory factor analysis” was conducted to ensure structural validity. In this context, the analysis was carried out on 310 students studying in the 4th grade of five elementary schools at the middle part of Turkey. In the final stage, the Cronbach alpha coefficients of the sub-dimensions were calculated for the reliability of the scale scores. The data analysis of the study was carried out with the LISREL package program. The results of the confirmatory factor analysis on the data showed that the scale was compatible with the three sub-dimensional models in its original structure. In line with these results, it was determined that the scale has appropriate psychometric features for future utilization for the studies to be conducted in Turkish context.Keywords

21st century learning practices, Primary school students, Scale adaptationAbstract

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme deneyimleri algılarına yönelik Chai ve diğerleri (2015) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin 21. Yüzyıl Öğrenme Deneyimleri Algılama Ölçeği”nin Türk kültürüne uyarlanmasıdır. Özgün formu İngilizce olan ölçek 32 madde ve üç alt boyuttan (öğrenme süreçleri, düşünme süreçleri ve bilgi üretme özyeterliği) oluşmaktadır. Araştırma için katılımcılar uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada iki farklı çalışma grubuna yer verilmiştir. İlk grup ile dilsel eşdeğerlik çalışmaları, ikinci grup ile yapı geçerliği ile iç tutarlılık analizleri gerçekleştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışmasına dört dil uzmanı, üç eğitim bilimleri uzmanı olmak üzere toplam yedi kişi ve on iki dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Yapı geçerliği ve iç tutarlılık analizlerinin gerçekleştirilmesinde yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi çalışmasına Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesindeki bir ilde beş farklı ilkokulun dördüncü sınıfında öğrenim gören 310 öğrenci katılmıştır. Güvenirlik için ölçeğin alt boyutlarına yönelik Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen uyarlama çalışmasının sonuçları ölçeğin özgün yapısı ile ölçeğin Türk kültüründeki yapısının öğrencilerin 21. yüzyıl öğrenme deneyimi algılarını ölçebilecek uygun yapıları içerdiğini, aynı zamanda elde edilen puanlara göre güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda ölçeğin Türkiye’deki ilkokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme deneyimi algılarını “öğrenme süreçlerine yönelik”, “düşünme süreçlerine yönelik” ve “bilgi üretme öz-yeterliğine yönelik olmak üzere” üç boyutta ölçmede özgün ölçeğe benzer psikometrik yapıya sahip, güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords

21. yüzyıl öğrenme deneyimi, İlkokul öğrencisi, Ölçek uyarlama