THE EFFECT OF MENTAL TRAINING SKILLS ON THE PREDICTION OF ATHLETE STUDENTS’ SPORTS COMMITMENT LEVEL

SPORCU ÖĞRENCİLERİN SPORA BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN YORDANMASINDA ZİHİNSEL ANTRENMAN BECERİLERİNİN ETKİSİ

THE EFFECT OF MENTAL TRAINING SKILLS ON THE PREDICTION OF ATHLETE STUDENTS’ SPORTS COMMITMENT LEVEL

 
Author : Hacer Özge BAYDAR ARICAN  , Belgin GÖKYÜREK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1462-1580
DOI Number: :
Cite : Hacer Özge BAYDAR ARICAN , Belgin GÖKYÜREK, (2022). THE EFFECT OF MENTAL TRAINING SKILLS ON THE PREDICTION OF ATHLETE STUDENTS’ SPORTS COMMITMENT LEVEL. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1462-1580. Doi: 10.35826/ijoecc.592.
    


Summary

This study was carried out to examine the effect of mental training skills of athlete students, who are studying at the Sport Sciences Faculty, in predicting the level of commitment to sports. In the study, sub-dimensions of the mental training scale in sports were considered as predictive variables and it was purposed to observe the impact of these variables on the level of commitment to sports. The study group was comprised of 240 athlete students, who are interested in different sport branches and pursuing their education in the Sport Sciences Faculty in a State University in Türkiye. In the data collection, the Mental Training Inventory in Sport (MTIS) and Scale of Engagement to Sports (SES) were utilized. In addition, the frequency analysis was utilized to analyze the dispersion of participants’ demographic data. After the scale scores were obtained, their obedience to the normal dispersion was examined with Kolmogrov Smirnov and Shapiro Wilks test and it was found that the scale scores were appropriate for the normal dispersion. In addition, the regression model was utilized to examine the impact of MTIS on commitment to sports. Moreover, the t-test and one-way analysis of variance in independent groups were utilized to analyze whether the scales differed significantly or not, according to demographic information. The analyses were performed with utilizing the SPSS 20.0 software with the confidence level of 95%. By virtue of this study, it was revealed that the level of commitment to sports of national athletes is high, the level of commitment to sports increases with the increase in the age, and the level of commitment to sports is partially high for those who are interested in team sports. In addition, the multivariate regression results showed that sports commitment did not predict the mental training skills in sports. According to the findings of the study, it can be stated that mental training skills in sports do not have an effect on the sports commitment of the participants.Keywords

Commitment to sport, mental training in sport, sport sciences, athlete, studentAbstract

Bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören sporcu öğrencilerin spora bağlılık düzeylerinin yordanmasında sporda zihinsel antrenman becerilerinin etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada sporda zihinsel antrenman ölçeğinin alt boyutları yordayıcı değişkenler olarak ele alınmış ve bu değişkenlerin spora bağlılık düzeyine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye de bir devlet okulunun spor bilimleri fakültesinde öğrenimini sürdüren farklı spor dallarından 240 sporcu öğrenciden bir araya gelmektedir. Araştırmanın verileri Sporda Zihinsel Antrenman Envanteri (SZAE) ve Spora Bağlılık Ölçeği (SBÖ) ölçme araçları kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcılara ilişkin demografik verilerin dağılımında frekans analizinden faydalanılmıştır. Ölçek skorları elde edildikten sonra Kolmogrov Smirnov ve Shapiro Wilks testleri kullanılarak normal dağılıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Sporda zihinsel antrenman becerileri envanterinin spora bağlılık üzerindeki etkisi regresyon modeli ile incelenmiştir. Ek olarak, t testi ve tek yönlü varyans kullanılarak ölçeklerin demografik verilere göre bağımsız gruplarda anlamlı farklılık oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Bilimsel analizler %95 güven aralığında SPSS 20.0 yazılımından faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda milli sporcuların spora bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu, spor yaşı arttıkça spora bağlılık düzeylerinin yükseldiği, takım sporlarıyla ilgilenenlerin spora bağlılık düzeylerinin kısmen yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ek olarak çok değişkenli regresyon sonuçları, spora bağlılığın sporda zihinsel antrenman becerilerini yordamadığını göstermiştir. Bulgulara göre çalışmaya dahil olan katılımcıların spora bağlılıklarında sporda zihinsel antrenman becerilerinin etkisinin olmadığı ifade edilebilir.Keywords

Spora bağlılık, sporda zihinsel antrenman, spor bilimleri, sporcu, öğrenci