THE EFFECT OF KARATE PRACTICE ON STRESS AND SELF-CONFIDENCE LEVELS: AN EMPIRICAL PRACTICE AMONG SEDENTARY TEENAGERS

KARATE ANTRENMANLARININ STRES VE ÖZ-GÜVEN DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: SEDANTER GENÇLERDE AMPİRİK BİR UYGULAMA

THE EFFECT OF KARATE PRACTICE ON STRESS AND SELF-CONFIDENCE LEVELS: AN EMPIRICAL PRACTICE AMONG SEDENTARY TEENAGERS

 
Author : Mehmet Emin YILDIZ  İlker GÜNEL  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1385-1394
DOI Number: :
Cite : Mehmet Emin YILDIZ İlker GÜNEL, (2022). THE EFFECT OF KARATE PRACTICE ON STRESS AND SELF-CONFIDENCE LEVELS: AN EMPIRICAL PRACTICE AMONG SEDENTARY TEENAGERS. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1385-1394. Doi: 10.35826/ijoecc.593.
    


Summary

The current study aims to investigate the effects of an 8-week karate practice on stress and self-confidence levels among sedentary teenagers. In this regard, the research was conducted with a pretest-posttest control group design. The 95% confidence interval is determined with a 5% margin of error. We used the simple random sampling method and included a total of 124 people in two groups: the experimental group n=62 (Mage=16.11±0.81) and the control group n=62 (Mage=15.32±0.82). We collected participant data using the Stress Level Scale II and the Self-Confidence Scale. Descriptive statistics were applied to the data. Sample Paired t-test and Independent Sample t-test were used for data analysis. A statistically significant difference was determined between the stress and self-confidence levels of the sedentary youth in karate training in the experimental group and the first-posttest mean scores. In the control group, there was no significant difference between the mean scores of the first-test-posttest. In the literature, some studies have been found separately on the effects of martial arts on stress and self-confidence levels. However, studies that analyzed two variables at the same time were very limited. In this respect, it is thought that the present study will contribute to the literature. We used the paired samples t-test to analyze the data. We observed that regular karate practice for eight weeks reduced high levels of stress to moderate levels and increased moderate levels of self-confidence to high levels among the sample. We found that the karate practice had similar effects among both sexes. We recommend directing young people to karate as a successful method to cope with stress and increase self-confidence. The current study was on sedentary youth. However, it can be applied to professional karate athletes to shed light on future studies. Karate practice interventions can be practiced among high school students aged 14-17 years as a universal programKeywords

Karate Practice, Teenager, Stress, Self-ConfidenceAbstract

Bu çalışma, 8 haftalık karate uygulamasının sedanter gençler arasında stres ve özgüven düzeyleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda araştırma öntest-sontest kontrol gruplu desende yapılmıştır. %95 güven aralığı, %5 hata payı ile belirlenir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemini kullandık ve toplam 124 kişiyi iki gruba dahil ettik: deney grubu n=62 (Büyücü=16,11±0,81) ve kontrol grubu n=62 (Büyücü=15,32±0,82). Katılımcı verilerini Stres Düzeyi Ölçeği II ve Kendine Güven Ölçeği kullanarak topladık. Verilere tanımlayıcı istatistikler uygulandı. Verilerin analizinde Sample Paired t-test ve Independent Sample t-test kullanılmıştır. Deney grubundaki karate antrenmanı yapan sedanter gençlerin stres ve özgüven düzeyleri ile birinci-sontest puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Kontrol grubunda ise ilk test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Literatürde dövüş sanatlarının stres ve özgüven düzeylerine etkileri konusunda ayrı ayrı bazı çalışmalara rastlanmıştır. Ancak, aynı anda iki değişkeni analiz eden çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu açıdan mevcut çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Verileri analiz etmek için eşleştirilmiş örnekler t-testini kullandık. Örneklemde sekiz hafta boyunca düzenli karate uygulamasının yüksek düzeydeki stresi orta düzeye indirdiğini ve orta düzeyde özgüveni yüksek düzeylere çıkardığını gözlemledik. Karate uygulamasının her iki cinsiyette de benzer etkileri olduğunu bulduk. Stresle baş etmede ve özgüveni artırmada başarılı bir yöntem olarak gençleri karateye yönlendirmenizi öneriyoruz. Mevcut çalışma sedanter gençlik üzerineydi. Ancak ileride yapılacak çalışmalara ışık tutması için profesyonel karate sporcularına uygulanabilir. Karate uygulama müdahaleleri evrensel bir program olarak 14-17 yaş arası lise öğrencileri arasında uygulanabilir.Keywords

Karate Çalışması, Genç, Stres, Kendine Güven