AN EXAMINATION BASED ON THE OPINIONS OF STUDENTS HAVING MENTAL AND PHYSICAL PERFORMANCE EDUCATION ON DIGITAL

ZİHİNSEL PERFORMANS İLE FİZİKSEL PERFORMANS TEMELLİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DİJİTAL OYUN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE BİR İNCELEME

AN EXAMINATION BASED ON THE OPINIONS OF STUDENTS HAVING MENTAL AND PHYSICAL PERFORMANCE EDUCATION ON DIGITAL

 
Author : Yeşim KARAÇ ÖCAL  , Ebru ARAÇ ILGAR  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1438-1479
DOI Number: :
Cite : Yeşim KARAÇ ÖCAL , Ebru ARAÇ ILGAR, (2022). AN EXAMINATION BASED ON THE OPINIONS OF STUDENTS HAVING MENTAL AND PHYSICAL PERFORMANCE EDUCATION ON DIGITAL . International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1438-1479. Doi: 10.35826/ijoecc.595.
    


Summary

To examine and plan experiences for educational games in education and sports education those are related to programming in this education and training content. In order to examine the examinations of academic achievements, the research is designed in digital education, as motor, affective, progress, and phenomena. The data for the study were gathered using the criterion sampling method in all 15 secondary education processes. It was coded as received, divided into themes, and assessed using content analysis. According to the research, games are told in a popular and widespread manner, particularly today. When the opinions of sports high school and science high school students about digital games are examined, it is discovered that digital games are a tool for evaluating free time; they support the preparation process for real life, they have a pleasant time during digital games, their ability to make quick decisions and foresight develop, they can make new friends, and they believe that it has positive effects on the development of reflexes. They stated that they have a negative social, academic, and physical impact, and that they are psychologically pushed to feelings of anger, stress, and guilt.Keywords

Mental and physical performance, digital game, phenomenology.Abstract

Bu araştırma fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrenciler ile beden eğitimi ve spor alanında yetenekleri yüksek olan öğrencilerin, dijital oyunlara ilişkin görüşlerini analiz etmek ve deneyimlerini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma, dijital oyunun günlük hayattaki görevleri ne derece etkilediği, bilişsel, duyuşsal, devinimsel, psikolojik ve akademik başarılarına yönelik derinlemesine inceleyebilmek adına fenomenolojik desende tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri, ölçüt örneklem yöntemiyle seçilen 15 ortaöğrenim öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler kodlanarak temalara ayrılmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada katılımcıların, oyunlar özellikle öğrenciler arasında popüler ve yaygın eğlence aracı olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Dijital oyun bağımlılığı, oyunda geçirilen süre, ortaya çıkan olumsuz sonuçlar olarak göze çıkarmaktadır. Kontrolsüz oynanan şiddet içerikli oyunların ruh sağlığını tehdit ettiği, eğitici, öğretici ve özellikle zeka geliştirici oyunlar uygun zaman ölçüleri içinde ve kontrollü oynanırsa bireylerin gelişimine katkı sağlayacağı söylenebilir. Teknolojinin ilerlemesi ve yoğun olarak kullanılması, denetim ve koruyucu önlemlerin yetersiz kalması problemin oluşmasını ve artmasını sebep olduğu düşünülmektedir.Keywords

Zihinsel ve fiziksel performans, dijital oyun, fenomenoloji