STATISTICAL ANALYSIS FROM A PEDAGOGICAL PERSPECTIVE OF HIGH FREQUENCY WORDS IN TURKISH ACADEMIC VOCABULARY

TÜRKÇE AKADEMİK SÖZ VARLIĞINDA YÜKSEK SIKLIKTAKİ SÖZCÜKLERİN PEDAGOJİK AÇIDAN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

STATISTICAL ANALYSIS FROM A PEDAGOGICAL PERSPECTIVE OF HIGH FREQUENCY WORDS IN TURKISH ACADEMIC VOCABULARY

 
Author : Burak TÜFEKÇİOĞLU  , Fatma ALBAYRAK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1757-1793
DOI Number: :
Cite : Burak TÜFEKÇİOĞLU , Fatma ALBAYRAK, (2022). STATISTICAL ANALYSIS FROM A PEDAGOGICAL PERSPECTIVE OF HIGH FREQUENCY WORDS IN TURKISH ACADEMIC VOCABULARY. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1757-1793. Doi: 10.35826/ijoecc.596.
    


Summary

In this study, which was built on the vocabulary in academic discourse, it was aimed to determine and statistically analyze the high frequency of words in academic discourse in Turkish social sciences and science; according to their number and frequency as general service words, academic words, terms and functional words. The data of the study were obtained from two corpora of 4,458,049 token in the field of social sciences and 4,121,437 token in the field of science, using the "Sketch Engine" program. The corpora consist of research articles, university textbooks and university lectures that are open access on YouTube, published between 2015-2021. Microsoft Azure program was used to decipher the oral corpus in social sciences and science. In the study, in which proper nouns were excluded, 1833 token in social sciences and 1954 token in science were classified as general service words, academic words, terms and functional words. In the present study, the number and frequency averages of academic words, general service words, terms and functional words in the fields of social sciences and science in their own fields were analyzed by the Single Sample Chi-Square Test; the number and frequency averages between social sciences and science were analyzed with the Chi-Square Test of Independence. Based on the results of the study, it was determined that general service words, academic words, terms and functional words, which are among the words with high frequency in both social sciences and science, differ in terms of number and frequency averages, and these words also show significant differences in terms of social sciences and science.Keywords

Academic Turkish, academic vocabulary, teaching vocabulary, word lists, corpus linguisticsAbstract

Akademik söylemdeki söz varlığı üzerine kurgulanan bu çalışmada, Türkçe sosyal bilimler ve fen bilimlerinde yüksek sıklıktaki sözcüklerin genel kullanım sözcükleri, akademik sözcükler, terimler ve işlevsel sözcükler şeklinde sayılarına ve sıklıklarına göre belirlenmesi ve istatistiksel analizi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri “Sketch Engine” programı kullanılarak, sosyal bilimler alanında 4.458.049 sözcükbirimlik, fen bilimleri alanında 4.121.437 sözcükbirimlik iki derlemden elde edilmiştir. Derlemler, 2015-2021 yılları arasında yayınlanmış araştırma makaleleri, üniversite ders kitapları ve YouTube’da açık erişimi olan üniversite ders anlatımlarından oluşmaktadır. Sosyal bilimler ve fen bilimlerindeki sözlü derlemlerin deşifresinde Microsoft Azure programından yararlanılmıştır. Özel adların kapsam dışı bırakıldığı çalışmada sosyal bilimler alanında 1833, fen bilimleri alanında 1954 sözcükbirim elde edilmiştir. Ardından genel kullanım sözcüklerini belirlemek amacıyla her iki alandaki sözcükler Türkçe Ulusal Derleme göre Türkçedeki en sık 2000 sözcükle karşılaştırılmıştır. Türkçe Ulusal Derleme göre en sık 2000 sözcük içerisinde yer alan sözcükler genel kullanım sözcükleri olarak işaretlenmiştir. Sonrasında kalan sözcükler, çevrimiçi erişimi olan TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü ile Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüklerinde arama yapılarak kendi alanlarında (sosyal bilimler ve fen bilimleri) terim olarak kullanılanlar işaretlenmiştir. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında bilgi değeri taşımayan zamir, edat ve bağlaçlar da işlevsel sözcük olarak işaretlenmiştir. Çalışmada sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarındaki akademik sözcükler, genel kullanım sözcükleri, terimler ve işlevsel sözcüklerin kendi alanları içindeki sayı ve sıklık ortalamaları Tek Örneklem Ki-Kare Testi ile; sosyal bilimler ve fen bilimleri arasındaki sayı ve sıklık ortalamaları Ki-Kare Bağımsızlık Testi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak hem sosyal bilimlerde hem fen bilimlerinde yüksek sıklıktaki sözcükler içerisinde yer alan genel kullanım sözcükleri, akademik sözcükler, terimler ve işlevsel sözcüklerin sayı ve sıklık ortalamaları açısından farklılık içerdiği ayrıca bu sözcüklerin sosyal bilimler ve fen bilimleri açısından da anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.Keywords

Akademik Türkçe, akademik söz varlığı, sözcük öğretimi, sözcük listeleri, derlem dilbilim