A NEW APPROACH IN TURKISH MUSIC INSTRUMENT TRAINING: AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY

TÜRK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ

A NEW APPROACH IN TURKISH MUSIC INSTRUMENT TRAINING: AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY

 
Author : Levent Degirmencioglu  , Ersin ORHAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1917-1967
DOI Number: :
Cite : Levent Degirmencioglu , Ersin ORHAN, (2022). A NEW APPROACH IN TURKISH MUSIC INSTRUMENT TRAINING: AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY . International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1917-1967. Doi: 10.35826/ijoecc.601.
    


Summary

In the present research, it is aimed to use augmented reality technology in Turkish music instrument training and to develop a teaching approach prototype that will allow instrument training to be carried out asynchronously and in a qualified manner in non-instructor guided environments within this context. In line with this purpose, from the qualitative research models, Design and Development Research Model (DDRM) was used in the research. The research was completed in three stages. In the first stage of the research, a literature review was conducted and resources that could shed light on the research were reached for augmented reality applications and the areas where they were used. Domestic and foreign written sources and practices related to the field were examined in detail at this stage. Subsequently, an expert group was formed to take an active role in all stages of the DDRM. Two from the field of visual communication and design (educator and software developer) and four from the field of Turkish music instrument training (two from Classical Turkish Music, two from Turkish Folk Music), a total of six people were included in the expert group. In the second stage of the research, in line with the opinions of the expert group, it was determined that which need will be met in the field of instrument training in Turkish music, on which stages of the instrument training dimension of the prototype will be handled in this context, with which technology and tools the applications to be created will be carried out. It has been decided to design the software for the teaching approach in an integrated way with VR glasses (Virtual Realty) and smart phones, due to determining criteria such as not burdening the student financially (every student has a smart phone), being easily accessible, easy to use, being portable to any environment and etc. Again, in line with the expert opinions, it was decided to use the “Ud” to represent the Classical Turkish Music (CTM) instrument training and the “Bağlama” to represent the Turkish Folk Music (TFM) instrument training for the implementation stage. The content of the prototype for the teaching approach was planned through the same stages in both instruments. These stages were designated as Musical Work Descriptions, Reference Performances (From Different Performers), Bona, Special Fields of Study, Educator Performances, Cursor Tracking Performances, Accompaniment, Note, Space Design. In the third and final stage of the research, the software of all stages for the prototype was completed through the iterative (renewed) cycle in which the expert group took an active role, and the prototype was made ready for the use of the student in the fields of CTM and TFM instrument training. Subsequently, the research was reported.Keywords

Music, Music Education, Turkish Music instrument training, Augmented Reality.Abstract

Bu araştırmada, Türk müziği çalgı eğitiminde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanılması, bu bağlamda; çalgı eğitiminin asenkron olarak, eğitimci rehberliğinin bulunmadığı ortamlarda nitelikli bir şekilde sürdürülebilmesine imkân sağlayacak bir öğretim yaklaşımı prototipinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma modellerinden Tasarım ve Geliştirme Araştırma Modelinde (TGAM) (Design and Development Research Method) yürütülmüş, üç aşamada tamamlanmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında, literatür taraması yapılmış, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve kullanıldığı alanlara yönelik olarak, araştırmaya ışık tutabilecek kaynaklara ulaşılmıştır. Alanla ilgili yerli ve yabancı yazılı kaynaklar ve uygulamalar bu aşamada detaylı olarak incelenmiştir. Sonrasında, TGAM aşamalarının tamamında aktif rol alacak bir uzman grubu oluşturulmuştur. Uzman grubuna, görsel iletişim ve tasarım alanından (eğitimci ve yazılımcı) iki, Türk müziği çalgı eğitimi alanından (ikisi Klasik Türk Müziği, ikisi Türk Halk Müziği) dört olmak üzere toplamda altı kişi dahil edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, uzman grubunun görüşleri doğrultusunda artırılmış gerçeklik uygulamasını temel alan öğretim yaklaşımına yönelik prototipin, Türk müziği çalgı eğitimi alanında hangi ihtiyacı karşılayacağı, bu bağlamda prototipin çalgı eğitimi boyutunun hangi aşamaları üzerinden ele alınacağı, oluşturulacak uygulamaların hangi teknoloji ve araçlarla gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Maddi olarak öğrenciye yük getirmemesi (her öğrencinin akıllı telefonu olması), kolay ulaşılabilir olması, kolay kullanılabilir olması, her ortama taşınabilir olması vb. gibi belirleyici kriterler üzerinden, öğretim yaklaşımına yönelik yazılımın, VR gözlük (Virtual Realty) ve akıllı telefonlara bütünleşik bir şekilde tasarlanmasına karar verilmiştir. Yine uzman görüşleri doğrultusunda, uygulama aşaması için Klasik Türk müziği (KTM) çalgı eğitimini temsilen Ud’un, Türk Halk Müziği (THM) çalgı eğitimini temsilen de Bağlama’nın kullanılmasına karar verilmiştir. Öğretim yaklaşımına yönelik prototipin içeriği, her iki çalgıda da aynı aşamalar üzerinden planlanmış; bu aşamalar; Eser Açıklamaları, Referans İcralar (Farklı İcracılardan), Bona, Özel Çalışma Alanları, Eğitimci İcraları, İmleç Takipli İcralar, Eşlik, Nota, Mekân Tasarımı olarak belirlenmiştir. Araştırmanın üçüncü ve son aşamasında, uzman grubunun aktif rol aldığı iteratif (yenilemeli) döngü üzerinden prototipe yönelik tüm aşamaların yazılımı tamamlanmış, prototip KTM ve THM çalgı eğitimi alanlarında öğrencinin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Devamında araştırma raporlaştırılmıştır.Keywords

Müzik, Müzik Eğitimi, Türk Müziği Çalgı Eğitimi, Artırılmış Gerçeklik.