THE EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS' PERSPECTIVES ON EDUCATION IN NATURE

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DOĞA EĞİTİMİNE İLİŞKİN BAKIŞLARININ İNCELENMESİ

THE EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS' PERSPECTIVES ON EDUCATION IN NATURE

 
Author : Ayşegül AKINCI COŞGUN  , Emine BOZKURT  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1480-1498
DOI Number: :
Cite : Ayşegül AKINCI COŞGUN , Emine BOZKURT, (2022). THE EXAMINATION OF PRE-SCHOOL TEACHERS' PERSPECTIVES ON EDUCATION IN NATURE. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1480-1498. Doi: 10.35826/ijoecc.606.
    


Summary

Nature-oriented education helps children get to know the natural environment in which they live, strengthen their ties with nature, take responsibility for possible environmental problems and produce solutions for environmental problems. This study aims to examine the perspectives of pre-school teachers on education in nature. The research is a descriptive study designed according to the qualitative research approach. The study sample consists of 20 pre-school teachers working in three kindergartens affiliated with the Ministry of National Education in the city center of Aksaray. The 'Demographic Information Form' and 'Semi-Structured Interview Form' prepared by the researchers were used to collect the data. The collected data were analyzed using the content analysis technique. As a result of the research, all the teachers in the study group stated that education should be given in nature. They defined education in nature as “learning in nature, making observations, learning by doing, being curious, using natural materials, doing research and producing products”. In addition, teachers reported the materials necessary for education in nature as "everything in nature" and "materials suitable for age and development". Teachers participating in the research stated that education in nature has a positive effect on many developmental areas of children. According to another important finding of the study, the participating teachers stated that the most important risks for education in nature are “safety, weather conditions and lack of knowledge of the educators”. In addition, they mentioned the "physical and environmental problems, lack of knowledge of parents and readiness of the child" to be the negative factors affecting education in nature. In line with these findings, suggestions for future studies are given.Keywords

Education in nature, pre-school, teacher opinionsAbstract

Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin doğada eğitime bakış açılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Aksaray il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üç anaokulunda görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan 'Demografik Bilgi Formu' ve 'Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu' kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çalışma grubundaki öğretmenlerin tamamı eğitimin doğada verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Doğada eğitimi “doğada öğrenme, gözlem yapma, yaparak öğrenme, merak etme, doğal malzemeleri kullanma, araştırma yapma ve ürün üretme” olarak tanımlamışlardır. Ayrıca öğretmenler doğada eğitim için gerekli materyalleri “doğadaki her şey” ve “yaşa ve gelişime uygun materyaller” olarak belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler, doğada eğitimin çocukların birçok gelişim alanına olumlu etkisi olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmanın bir diğer önemli bulgusuna göre katılımcı öğretmenler doğada eğitim için en önemli risklerin “güvenlik, hava koşulları ve eğitimcilerin bilgi eksikliği” olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca doğada eğitimi etkileyen olumsuz faktörler olarak “fiziksel ve çevresel sorunlar, ebeveynlerin bilgi eksikliği ve çocuğun hazır bulunuşluğu”ndan bahsetmişlerdir.Keywords

Doğada eğitim, okul öncesi, öğretmen görüşleri