INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THEIR SPORTS PARTICIPATION EXPERIENCES

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA KATILIM DENEYİMLERİNE GÖRE YAŞAM DOYUMU VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THEIR SPORTS PARTICIPATION EXPERIENCES

 
Author : Fatih KIRKBİR  , Samet ZENGİN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1499-1512
DOI Number: :
Cite : Fatih KIRKBİR , Samet ZENGİN, (2022). INVESTIGATION OF LIFE SATISFACTION AND PSYCHOLOGICAL HEALTH OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THEIR SPORTS PARTICIPATION EXPERIENCES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1499-1512. Doi: 10.35826/ijoecc.612.
    


Summary

The aim of this research is to examine the life satisfaction and psychological resilience of university students according to their experiences of participating in sports in terms of some variables. The study group of the research consisted of 357 (Female= 150, Male= 207, x ̅=22.06 years old) senior university students studying at Karadeniz Technical University and Trabzon University in the 2021-2022 academic year. In this descriptive and quantitative research method, the “Satisfaction with Life” scale developed by Diener, Emmons, Larsen, and Griffin (1985) and Smith et al. (2008) “Brief Resilience Scale” was used. The data obtained as a result of the data collection process carried out by the researcher were carried out with the 26th version of the SPSS statistical package program. When the results of the analysis were examined in terms of life satisfaction, it was determined that the scores of the students who stated that they participated in sports at the primary school level were significantly higher. According to the scores obtained from the psychological resilience scale, it was observed that there were significant differences in 2 categories in favor of the male students and the students who stated that they participated in sports in the primary education period in terms of the gender variable. In this study, in which no significant difference was noted in terms of other variables, it was determined that participation in sports in primary education period is important for university students in terms of psychological resilience and life satisfaction.Keywords

University student, sport, life satisfaction, resilience.Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin spora katılım deneyimlerine göre yaşam doyumu ve psikolojik sağlamlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın çalışma gurubu 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesinde öğrenim gören 357 (Kadın= 150, Erkek= 207, x ̅=22,06 yaş) son sınıf üniversite öğrencisinden oluşmuştur. Betimsel türde ve nicel araştırma yöntemi çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmada veri toplama aracı olarak Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam Doyumu” ölçeği ile Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilen “Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından gerçekleştirilen veri toplama süreci sonucunda elde edilen veriler SPSS istatistik paket programının 26. versiyonu ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları yaşam doyumu açısından incelendiğinde ilköğretim kademesinde spora katılım sağladığını belirten öğrencilerin ölçekten almış oldukları puanların anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik sağlamlık ölçeğinden alınan puanlara göre ise cinsiyet değişkeni açısından erkek öğrencilerin ve yine ilköğretim döneminde spora katıldığını belirten öğrencilerin lehine olmak üzere 2 kategoride anlamlı farklılıklar oluştuğu gözlemlenmiştir. Diğer değişkenler açısından herhangi bir anlamlı farklılığın belirtilmediği bu araştırmada üniversite öğrencileri için ilköğretim döneminde spora katılım durumlarının psikolojik sağlamlık ve yaşam doyumu açısından önemli olduğu tespit edilmiştir.Keywords

Üniversite öğrencisi, spor, yaşam doyumu, psikolojik sağlamlık.