FAMILY INVOLVEMENT IN CULTURAL HERITAGE EDUCATION: TEACHERS' AND FAMILIES' VIEWS ON VIRTUAL MUSEUM PRACTICES

KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİMİNDE AİLE KATILIMI: ÖĞRETMENLERİN VE AİLELERİN SANAL MÜZE UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

FAMILY INVOLVEMENT IN CULTURAL HERITAGE EDUCATION: TEACHERS' AND FAMILIES' VIEWS ON VIRTUAL MUSEUM PRACTICES

 
Author : Hatice TÜRE    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 18
Page : 1689-1756
DOI Number: :
Cite : Hatice TÜRE , (2022). FAMILY INVOLVEMENT IN CULTURAL HERITAGE EDUCATION: TEACHERS' AND FAMILIES' VIEWS ON VIRTUAL MUSEUM PRACTICES. International Journal of Eurasian Education and Culture, 18, p. 1689-1756. Doi: 10.35826/ijoecc.613.
    


Summary

Museums have an important function in cultural heritage education and they are significant institutions with diverse aspects related to the works they display, which accommodate abstract and concrete cultural heritage factors and present detailed information regarding the history, art, science and lifestyles of past civilizations. Virtual museums provide opportunities for online visits of these works through the transfer of the collections of works displayed in a museum into digital platforms. Teachers, who study at the Distance Learning MA Program on Character and Values Education at Anadolu University, work in various areas and took place within the scope of this study, prepared a virtual museum tour practice plan within the scope of a learning outcome related to cultural heritage. The teachers gained experience by practicing the virtual museum tour plan at home with the participation of their own family members. The aim of this study is to determine the views and experiences of teachers and families regarding the virtual museum tour carried out on cultural heritage education. The phenomenology pattern, which is one of the qualitative study patterns, was used in the study. The study was conducted with 10 teachers studying in the Distance Learning MA Program on Character and Values Education at Anadolu University and the families of these teachers. In the study, the data were obtained in a written form developed separately for teachers and families, through teacher and family data collection forms comprising of standardized open-ended questions. The phenomenological data analysis technique was used in the analysis of the study data. As a result of the study, it has come forth that the virtual museum tour practice regarding cultural heritage education provides various outcomes for teachers, both personally and professionally. In the study, the results that the families participating in the virtual museum tour practice regarding cultural heritage education acquired various outcomes such as obtaining different types of information and awareness of the significance and wealth of cultural heritage. It has come into view in the study that the virtual museum tour practice realized with the participation of the families impacts communication and interaction within the family positively.  At the end of the research, various recommendations for practice and research were presented.Keywords

Cultural heritage, family involvement, virtual museum.Abstract

Kültürel miras eğitiminde önemli işleve sahip olan müzeler, sergiledikleri eserlerle ilgili konulara bağlı olarak pek çok yönü olan, somut ve somut olmayan kültürel miras öğelerini içinde barındıran, geçmişte yaşamış uygarlıkların tarihi, sanatı, bilimi ve yaşam biçimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sunan önemli kurumlardır. Sanal müze, bir müzede sergilenen eserlere yönelik koleksiyonların dijital ortama aktarılması ile eserlerin çevrimiçi olarak erişilebilir biçimde ziyaret edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu araştırma kapsamında yer alan Anadolu Üniversitesi Karakter ve Değer Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim gören ve farklı alanlarda görev yapan öğretmenler, kültürel mirasla ilişkili bir kazanım kapsamında sanal müze gezisi uygulama planı hazırlamışlardır. Öğretmenler kendi aile üyelerinin katılımı ile evde sanal müze gezisi planını uygulayarak deneyim edinmişlerdir. Bu araştırmada kültürel miras eğitimine yönelik gerçekleştirilen sanal müze gezisi uygulamasına ilişkin öğretmenlerin ve ailelerin görüşlerini ve deneyimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji deseni benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Anadolu Üniversitesi Karakter ve Değer Eğitimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim gören 10 öğretmen ve bu öğretmenlerin ailelerinden oluşmuştur. Araştırma verileri öğretmenlere ve ailelere yönelik geliştirilen standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan öğretmen veri toplama formu ve aile veri toplama formu aracılığıyla yazılı olarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde, fenomenolojik veri analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kültürel miras eğitimine yönelik gerçekleştirilen sanal müze gezisi uygulamasının öğretmenlere kişisel ve mesleki bakımdan çeşitli kazanımlar sağladığı ortaya çıkmıştır. Araştırmada kültürel miras eğitimine yönelik gerçekleştirilen sanal müze uygulamasına katılan ailelerin çeşitli bilgiler edinme, kültürel mirasın önemini ve zenginliğini fark etme biçiminde kazanımlar edindiği sonucu elde edilmiştir. Araştırmada ailelerin katılımıyla gerçekleşen sanal müze gezisi uygulamasının aile içi iletişimi ve etkileşimi olumlu etkilediği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonunda, uygulamaya ve araştırmaya yönelik çeşitli önerilere yer verilmiştir.Keywords

Kültürel miras, aile katılımı, sanal müze.