EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL SATISFACTION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS AND INTOLERANCE TO UNCERTAINTY, COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS AND COPING WITH STRESS

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEKİ DOYUMLARI İLE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK, BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL SATISFACTION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS AND INTOLERANCE TO UNCERTAINTY, COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS AND COPING WITH STRESS

 
Author : Birsen KARATEPE  , Eyyüp ÖZKAMALI  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 19
Page : 2107-2132
DOI Number: :
Cite : Birsen KARATEPE , Eyyüp ÖZKAMALI, (2022). EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL SATISFACTION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS AND INTOLERANCE TO UNCERTAINTY, COGNITIVE FLEXIBILITY LEVELS AND COPING WITH STRESS . International Journal of Eurasian Education and Culture, 19, p. 2107-2132. Doi: 10.35826/ijoecc.626.
    


Summary

Psychological counselors are professionals who serve in the field of mental health. They generally reach students and their parents because they are employed in schools. It can be said that there is a large majority of the society in this part of the society. The fact that psychological counselors have a high level of satisfaction with their profession can make it easier for them to help the people they serve. With the pandemic process, uncertainties have entered our lives. Stress situations may arise in the face of uncertain events. People who can adapt to new situations adapt more easily to this process. This research aims to determine the relationships between psychological counselors' professional satisfaction and intolerance to uncertainty, cognitive flexibility levels and coping with stress. It is a descriptive research in which the relational screening model is used. The research was carried out with 470 psychological counselors working throughout Turkey in the 2020-2021 academic year. According to the research findings, there is a moderate negative correlation between the professional satisfaction of psychological counselors and their intolerance to uncertainty. There is a moderate positive correlation between psychological counselors' professional satisfaction, cognitive flexibility levels and coping with stress. As a result of the regression analysis, it is seen that intolerance to uncertainty, cognitive flexibility and coping with stress are predictors of job satisfaction. As a result, the research is considered to be important for institutions that have an impact in the process of training psychological counselors and psychological counselors. The fact that psychological counselors enjoy their profession will create positive effects for clients and society. Therefore, it is important to support psychological counselors' self-development in situations that affect their enjoyment of their profession.Keywords

Job satisfaction, intolerance to uncertainty, cognitive flexibility, coping with stressAbstract

Psikolojik danışmanlar ruh sağlığı alanında hizmet veren meslek elemanlarıdır. Genellikle okullarda istihdam edilmeleri nedeniyle öğrenci ve velilerine ulaşmaktadırlar. Bu kesiminde toplumun büyük bir çoğunluğu olduğu söylenilebilir. Psikolojik danışmanların mesleklerinden aldıkları doyumun yüksek olması hizmet verdikleri kişilere yardımcı olmalarını kolaylaştırabilmektedir. Pandemi süreciyle birlikte hayatımıza belirsizlikler girmiştir. Yaşanılan belirsizlik içeren olaylar karşısında stres durumları ortaya çıkabilmektedir. Yeni durumlara uyum sağlayabilen kişiler bu sürece daha kolay adapte olmaktadır. Bu araştırma, psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik düzeyleri ve stresle başa çıkma arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde görev yapan 470 psikolojik danışman ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre psikolojik danışmanların mesleki doyumları ile belirsizliğe tahammülsüzlükleri arasında orta düzeyde negatif bir ilişki vardır. Psikolojik danışmanların mesleki doyumları, bilişsel esneklik düzeyleri ve stresle başa çıkmaları arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki vardır. Regresyon analizi sonucunda belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik ve stresle başa çıkmanın iş tatmininin yordayıcıları olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmanın psikolojik danışman ve psikolojik danışman yetiştirme sürecinde etkisi olan kurumlar için önemli olduğu düşünülmektedir. Psikolojik danışmanların mesleklerini severek yapıyor olması danışan ve toplum açısından olumlu etkiler yaratacaktır. Bu nedenle psikolojik danışmanların mesleklerinden keyif almalarını etkileyen durumlarda kendilerini geliştirmelerinin desteklenmesi önemlidir.Keywords

Mesleki doyum, belirsizliğe tahammülsüzlük, bilişsel esneklik, stresle başa çıkma